30 juni 2007

Japan mognar

Japans försvarsminister har sagt att atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki "inte kunde hjälpas". Även om uttalandet fick kritik visar det att Japan sakta mognar som nation och börjar röra sig bort från den glorifierande nationalism – man har bland annat slätat över japanska krigsförbrytelser – som finns i nästan alla världens länder men är särskilt opassande i Japan. Det mesta, inte minst Japans ekonomiska utveckling efter kriget, tyder på att atombomberna var nödvändiga för att tvinga fram en ovillkorlig kapitulation så att en liberal demokrati kan inrättas för att förhindra fler krig. Att den insikten, som delas av två tredjedelar av amerikanerna men högst av en fjärdedel av japanerna, så smått börjar spridas i Japan är ett sundhetstecken.

Tyskland är ett föredöme i detta avseende och har gjort upp med sin historia så att det nästan går till överdrift när en del verkar skämmas över att vara tyskar. Nationstillhörigheten är ingenting att vara stolt över men heller ingenting att skämmas över. Sverige ligger inte långt ifrån Japan i våra nationalistiskt präglade historieböcker där Tysklandsmedlöperi under världskrigen blir "neutralitet" och Palmes stöd till diktatorer och massmördare i fattiga länder blir att "hävda de små ländernas rätt". Nationalismen i världen är på tillbakagång men finns kvar i hög grad.

28 juni 2007

Invandringsfientlig senat stoppar Bushförslag

Senaten stoppar Bushs reformprogram för invandringen. Reformpaketet innehöll både positiva, som ett gästarbetarprogram och i realiteten amnesti för illegala invandrare, och negativa bitar, som hårdare tag vid gränsen och mot arbetsgivare som anställer illegala invandrare. Trots alla svagheter är det tråkigt att förslaget faller. Bush visade i det att han vill utöka möjligheterna för utlänningar att komma till USA och arbeta lagligt. Man bör komma ihåg att USA fortfarande är världens främsta invandringsnation. USA har större andel utlandsfödda än Sverige trots att de flesta invandrare i Sverige kommer från våra grannländer, något som kan jämställas med att människor flyttar mellan stater i USA.

Två glädjande HD-domar i USA

I en dom säger USA:s högsta domstol att amerikanska skolor inte får kvotera elever efter hudfärg, för att få en jämnare rasfördelning i skolorna. Det är en självklarhet att staten inte ska få diskriminera efter hudfärg och domstolsutslaget visar tydligt varför det behövs domare som motvikt mot politikernas galenskaper. Debatten visar också på ett amerikanskt utbildningssystem i kris. Amerikanska elevers resultat är nästan lika dåliga som svenska elevers. De offentliga skolorna styrs av små skoldistrikt med folkvalda styrelser. Lärarfackens makt är stor och används för att blockera reformer liknande de svenska friskolorna. USA är dock som tur är ett rikt land med låga skatter så relativt många har råd med privatskolor av hög kvalitet.

I en annan dom beslutar domstolen att öppna upp för att tillåta att företag sätter ett minimipris för vad deras produkter får kosta i handeln. Detta har länge varit förbjudet både i Sverige och i USA – leverantörerna får sätta rekommenderade cirkapriser (på exempelvis bilar) men de får inte vara tvingande – men verkar nu alltså lösas upp i USA. Det är bra att ansvaret för att utvärdera olika modeller för distribution glider över mer och mer på marknaden och på konsumenterna i stället för staten. Själv har jag dock svårt att se i vilka fall ett prisgolv skulle vara konstruktivt, men om företagen och dess kunder är nöjda finns det ingen anledning att opponera sig.

26 juni 2007

Fastighetsskatten är ineffektiv

Finansminister Borg ändrar sig om fastighetsskatten. Kanske har han lyssnat till OECD som varnat för en fastighetsbubbla.

Det sägs att fastighetsskatten är en samhällsekonomiskt effektiv skatt. Det är möjligt om man ser det ur Skatteverkets perspektiv. Fastigheter flyr inte till skatteparadis som värdepapper gör. Ett annat försvar för fastighetsskatten som är lite svårare att värja sig mot är att det innebär en inkomst att äga sin bostad och bo i den. Man kan ju tänka sig att två grannar bor i varandras hus och betalar hyra. De skulle behöva betala skatt på hyran, en kostnad de inte behöver ta om de bor i sina egna hus.

Principen att bara reella inkomster (i reda pengar) ska beskattas är dock vettig. Som Robert Nozick har påpekat måste ju den som exempelvis arbetar i två timmar för att kunna se på bio i två timmar betala skatt, medan den som tittar på en soluppgång i fyra timmar inte behöver betala skatt. Drar man resonemang om att beskatta tänkta inkomster till sin spets erhåller man ett märkligt skattesystem.

I själva verket är fastighetsskatten samhällsekonomiskt ineffektiv. Den som till exempel köper en båt betalar ingen skatt för en tänkt inkomst från ägandet av båten. Det gör däremot den som köper en sommarstuga. Det gör att fler köper båtar än sommarstugor, jämfört med den samhällsekonomiskt optimala fördelningen.

Det ursprungliga förslaget om en reavinstskatt på 30 procent, i likhet med den på aktier, var bra. Investeringar ska beskattas på samma sätt. De skatter som finns bör vara lika höga för alla inkomstslag. Att sedan inkomstskatterna är på tok för höga, eller kanske inte bör finnas alls är en annan fråga.

25 juni 2007

Tre frågor till omfördelare

I Sverige existerar, förutom möjligtvis i MUF:s högerflank, knappt alls någon större diskussion om välfärdsstatens vara eller icke vara och utsträckning. Mitt bidrag till en djupare debatt är nedanstående tre frågor till välfärdskramarna, där jag utgår ifrån dessas logik och världssyn. Jag utmanar Elisabeth Biström Risslén (v) och Daniel Mathisen (s) att svara på dessa frågor.

1. Varför måste välfärden vara styrd?
Varför måste staten styra vad skattepengarna ska användas till? Varför inte bara dela ut lika mycket pengar som den offentliga verksamheten kostar till medborgarna så kan människor själva göra avvägningar mellan teaterbesök, Mallorcasemestrar och engelskalektioner? Exempelvis skulle man kunna tiodubbla barnbidraget och samtidigt avgiftsbelägga skolor och förskolor. Observera att detta inte innebär någon omfördelning jämfört med i dag – bara att invånarna själva, i stället för staten, bestämmer vad de vill använda pengarna till. De familjer som vill lägga mer på barnens utbildning skulle kunna göra det och de familjer som tror att annan konsumtion gynnar barnen bättre kan göra det.

2. Varför måste välfärden vara generell?
Välfärdsstaten legitimeras oftast med solidaritet med de fattiga. Varför då inte begränsa välfärden till de fattiga? Varför ska kommunen driva Carl-Henrik Svanbergs barns skola (eller enligt ovan betala för densamma)? Varför inte säga att staten garanterar alla en minimiinkomst, medan de som tjänar mer än denna får klara sig utan statligt stöd?

3. Varför måste välfärden vara nationell?
Om nu alla har rätt till en viss inkomst och jämlikhet, varför gäller det bara Sverige? De flesta, om inte alla, av världens fattiga finns ju utanför Sverige. Den socialliberale filosofen John Rawls idé är att varje samhälle ska utformas så att de sämst ställda har det så bra som möjligt. Om Sverige skulle tillämpa principen om total jämlikhet skulle det innebära att vi bör ge mer än 75 procent av BNP till fattigare länder – då har vi utjämnat inkomstskillnaderna. Vad säger då vänstern om internationell solidaritet? Jo, Ung Vänster vill att – håll i hatten – hela två procent av BNP ska satsas på bistånd. Solidariteten stannar tydligen i Smygehuk.

21 juni 2007

Det blir inga häftiga rymdstrider

Så här i lovtider är Star Trek ett obligatorium. Varje vardag kl. 13.25 är det TV 6 som gäller (repris nästa dag 8.30). Star Trek handlar om ett rymdskepp utsänt från jorden på 2300-talet för att utforska rymden.

Star Trek är en fantastisk serie med en blandning av spänning, äventyr på nya platser och häftiga vapen. Jag, som är ett science fiction-fan, stör mig dock över vissa företeelser i serien; företeelser som finns med i de flesta science fiction-serier men som förtar lite av behållningen av serien.

The Prime Directive är omoraliskt
Det som irriterar mig mest i Star Trek är the Prime Directive (ungefär Huvuddirektivet) som gäller för att styra hur United Federation of Planets (där Jorden ingår) ska handla när den träffar på outvecklade civilisationer, det vill säga civilisationer som inte har utvecklat överljusrymdfart. Huvuddirektivet är en sträng order till Starfleets personal att inte ingripa i dessa civilisationers utveckling, ens för att rädda civilisationen från undergång. Man menar att evolutionen måste ha sin gång. Resonemanget är densamma som folkrättens doktriner om länders självbestämmande och inre angelägenheter.

Huvuddirektivet är en omoralisk princip. Alla varelser, vare sig de är människor eller inte, som har ett förnuft har en fri vilja och därmed rättigheter. Observera att förnuft inte är ett relativt begrepp – det handlar inte om huruvida någon art är "smartare" än någon annan – antingen har man ett förnuft eller så har man det inte. Såsom förnuftiga varelser har dessas upplevelser och liv ett egenvärde. Att säga att en förindustriell kultur skulle ha ett egenvärde men inte de enskilda individerna som utgör den är att degradera mindre utvecklade utomjordingar till djurens nivå eller lägre än så. Vi vill ju att djur ska leva så naturligt som möjligt, och vi människor ska inte ändra deras livsförutsättningar. Dessutom vill vi minimera djurens smärta, åtminstone om den är orsakad av människor.

Att betrakta förnuftiga utomjordingar på detta sätt, som djur eller som föremål på ett museum – att se men inte att röra – är ovärdigt en medkännande mänsklighet. Om mänskligheten någon gång skapar en Starfleet som kommer i kontakt med utomjordingar bör principen vara att hjälpa varje civilisation den stöter på genom att introducera moderniteter som demokrati, individens rättigheter, aktiebolag, vetenskap, elektricitet, överljusmotorer och så vidare. Därtill skulle jordiska företag kunna investera på andra planeter liksom i-länderna investerar i Kina och Indien i dag. Om en bebodd planet dessutom inte har nått den grad av utveckling där det finns demokrati bör man ockupera hela planeten och tvinga fram demokrati. Här gäller principen att en ockupationsregim som är vald av någon annan (även om det är varelser av en annan art ljusår bort) och dessutom har för avsikt att införa demokrati har större legitimetet än en regim som inte är vald alls.

Det blir inget kärnvapenkrig
I Star Trek har människan under 1900- och 2000-talen upplevt flera förödande krig med kärnvapen involverade som dödade över en halv miljard människor och närapå kastade mänskligheten tillbaka till medeltiden. På 2300-talet har dock människan rest sig ur misären och skapat ett stabilt och fredligt samhälle. Att TV-seriemakarna ändå inte kunde hålla sig från att slänga in en fruktansvärd katastrof är regel snarare än undantag i science fiction-produktioner. Jag kommer att visa varför ett framtida domedagsscenario är fullständigt orealistiskt.

Om tillväxten i världens BNP per capita sedan 1950 håller i sig i 400 år till, vilket verkar sannolikt med tanke på den stadiga och ökande tillväxten det senaste seklet, kommer genomsnittsinkomsten per människa att uppgå till 12 900 000 dollar när Star Trek – The Next Generation tar sin början år 2364 – lika mycket som 300 amerikaner tjänar i dag.

På liknande sätt kan man räkna ut att om trenden under 1900-talet fortsätter kommer människor i genomsnitt att leva till dess de fyller 192 år 2364. Till skillnad från BNP finns det dock tyvärr ett biologiskt tak för livslängdens utveckling. Vi kommer att få se ökad medellivslängd, men tillväxten kommer förmodligen att avta.

Tillgängliga fakta visar att demokrati, ekonomi och fred är starkt sammankopplade och att mänskligheten på dessa områden har gjort enorma framsteg under det gångna århundradet. Krigen har minskat och demokratierna har blivit fler, framför allt under 1990-talet. Nästan alla stater med en BNP per capita som överstiger 12 000 dollar är demokratier. Med nuvarande tillväxttakt kommer den sista staten som når 12 000 dollar att göra det i början av 2100-talet. Konfliktforskningen har bevisat att två demokratier aldrig har gått i krig mot varandra. Alla folkmord har också begåtts av diktaturer eller av demokratier i krig med diktaturer (exempelvis andra världskriget).

Allt detta visar att det är högst osannolikt att företeelser som krig, diktatur eller fattigdom skulle existera om hundra år, eller ännu tidigare. Teknikutveckling och ekonomi har också ett starkt samband. För att utveckla nya tekniker, inom exempelvis krigskonsten, krävs bevisligen en hög grad av ekonomisk utveckling. Med tanke på att jorden nästan har övervunnit krig och diktatur redan, utan att ens ha besökt grannplaneten, är det troligt att civilisationer som har nått den grad av utveckling att de kan resa mellan solsystem samtidigt är så rika att de inte krigar. Så tyvärr alla nördar, det blir inga häftiga rymdstrider med fasrar och fotontorpeder. De som skulle kunna bygga sådana rymdskepp är helt enkelt för rika för krig.

Kapitalismen blir inte historia
I Star Trek har mänskligheten tack vare de tekniska framstegen lämnat kapitalismen och penningsystemet bakom sig. I stället för att tjäna pengar kan människorna ägna sig åt djupare, andliga och filosofiska behov. Människornas hemska förflutna representeras i stället av de fula ferengierna, som lever i ett rått frimarknadssystem och bara bryr sig om pengar.

Dessbättre finns det ingen motsättning mellan att bry sig om mjuka, icke-materiella frågor och att tjäna pengar – tvärtom, det är rika människor som har råd att se till något annat än bröd för dagen. Rika begår mindre brott, är mer kulturellt aktiva, arbetar mindre, bryr sig mer om familjen, tänker mer på miljön och är lyckligare. Även människor i en avlägsen framtid med högre välstånd kommer att vilja ha ett lite bättre rymdskepp, en lite bättre skola för barnen eller kortare arbetstid. För det behövs pengar.

Det finns inga gränser för människors behov. Kapitalismen kommer att leva kvar och blomstra i många årtusenden till.

Utförsäljning en lönsam affär

I gårdagens riksdagsdebatt pratade förre näringsministern Thomas Östros (s) om privatiseringar av statliga bolag. Han kritiserar försäljningen av Telia Sonera, Nordea, OMX, Vasakronan, SBAB och Vin & Sprit för att betala av på statsskulden och menar att försäljningen blir olönsam eftersom statens företag har ökat i värde med 300 miljarder sedan 2002 och delar ut 16 miljarder kronor i år, samtidigt som minskade ränteutbetalningar på statsskulden bara skulle motsvara 8 miljarder. Östros visar här prov på kreativ räkning. Han börjar räkna uppgången från år 2002, då Sverige var mitt i en lågkonjunktur efter att börskurserna slagit alla tidigare rekord våren år 2000. Inte förrän tidigare i år hade börsen återhämtat sig från fallet efter IT-bubblan 2000. Vidare räknar han räntor och utdelningar efter de förhållanden som gäller nu, med urstark ekonomi och höga vinster kombinerat med låga räntor. Räntorna är på väg upp, vilket gör statsskulden dyrare att underhålla, och det kommer signaler om att konjunkturen är på väg att mattas av.

Samtidigt säger Östros att staten varken ska äga ingenting eller allting. Varför inte allting, kan man fråga sig. Om nu staten är en så skicklig företagsägare som förre ministern påstår, varför inte låna ännu mer pengar och köpa upp hela Stockholmsbörsen?

Man måste komma ihåg att dessa sex bolag bara är en liten del av statens stora ägarportfölj. I rapporten "28 företag som förtjänar större frihet" från 2002 räknar moderaterna upp företag ska hel- eller delprivatiseras "som ett inledande led i privatiseringsarbetet". Dessa bolag räknas upp: Apoteksbolaget, Arlanda flygplats, AssiDomän, Landvetter flygplats, Lernia AB, LKAB, Nordic Baltic Holding AB, OM Gruppen AB, Posten AB, Samhall AB, SAS-gruppen, Statens bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB), Statens järnvägar, Sveaskog, Svenska lagerhusaktiebolaget, Svenska rymdaktiebolaget, Svenska skogsplantor AB, Svenska Spel AB, Svensk bilprovning AB, Svensk-danska broförbindelsen, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges rese- och turistråd AB, Telia, Teracom, Vasakronan AB, Vattenfall AB, Vin & Sprit AB och Vägverket Produktion. I vissa avseenden var det uppenbarligen bättre förr.

20 juni 2007

Inför trängselskatter i Skellefteå

Riksdagen har beslutat att permanenta trängselskatterna. Systemet lämnar mycket att önska, till exempel att biltullen är utformad som en skatt och att kopplingen till vad det kostar att bygga och driva vägar är svag. Det är ändå ett fall framåt eftersom trängelskatterna erkänner principen om att nyttjaren av en anläggning ska betala kostnaden för den. Kostnaderna för att införa systemet har hittills varit enorma, men bör inte bli lika höga om man väljer att bygga ett system i ytterligare en stad. Nu när grunden är lagd är det naturligt att utvidga systemet till fler städer, till exempel Skellefteå.

Teknikutvecklingen öppnar tidigare okända möjligheter för att införa marknadsekonomiska lösningar och definiera äganderätter. Det bästa systemet för vägfinansiering vore per körd kilometer. Detta skulle kanske kunna genomföras med hjälp av satelliter. Taxan kan då vara högre på vägar med trafikstockningar i exempelvis Stockholm eller på dyra motorvägar. På så sätt får även bilister möjlighet att veta den verkliga kostnaden för sina konsumtionsval och göra avvägningar mot andra konsumtionsmöjligheter.

19 juni 2007

Frihetskamp i arkiven

En titt i arkiven i moderaternas interna system är alltid intressant. Riksdagsledamoten Gunnar Axén (m), numera också ordförande för socialförsäkringsutskottet, skrev varje dag under den 15 dagar långa allmänna motionstiden år 2000 en motion som syftade till att öka individens frihet. En sann liberal kan inte göra annat än att instämma i alla förslagen. Flera av förslagen är kontroversiella och längre bort från genomförande än någonsin medan några blivit regeringspolitik. Planerar några av de nya moderata riksdagsledamöterna något liknande?

Detta är vad motionerna handlade om:
 1. Avskaffa alkohollagen

  "Människor som anses myndiga nog att utse riksdag är också myndiga nog att själva besluta om sin alkoholkonsumtion [...] eller om man vill tillverka sitt eget vin och sin egen snaps."

 2. Avskaffa lagen om hundmärkning

  "Den lag som träder i kraft 1 januari 2001 om obligatorisk märkning av hundar löser inte de problem som anses finnas. Ansvar uppstår inte pga en lag utan av kunskap och medvetenhet."

 3. Avskaffa namnlagen

  "Vuxna medborgare [bör] få byta till och ta de namn som de önskar."

 4. Avskaffa förbudet mot bastuklubbar

  "Det skall inte vara statens uppgift att bestämma hur frivilliga möten skall gå till ej heller vilka frivilliga möten som skall få äga rum."

 5. Avskaffa förhandsgranskningen av filmer

  "Den statliga förhandsgranskningen av filmer som ska visas i offentliga sammanhang är en kvarleva av gammalt censurtänkande som inte hör hemma i ett demokratiskt, fritt och modernt samhälle."

 6. Avskaffa jämställdhetslagen

  "Lagen [skapar] en falsk bild av att jämställdhet är något som går att lagstifta fram, när det i själva verket handlar om enskilda människors synsätt och ömsesidiga respekt."

 7. Avskaffa lagen om hotell- och pensionatsrörelse

  "För att få driva ett hotell eller pensionat [...] måste man ha en föreståndare som är godkänd av polisen [...]. I ett fritt, modernt och demokratiskt samhälle är det inte rimligt att denna form av myndighetsgodkännande ska krävas för vissa former av näringsverksamhet."

 8. Avskaffa lagen om arbetstid i husligt arbete

  "Myndiga medborgare bör själva få bestämma vilka avtal de vill ingå utan politiska pekpinnar. Avskaffa lagen om arbetstid i husligt arbete och myndigförklara medborgarna."

 9. Avskaffa medbestämmandelagen

  "De båda parterna tillåts inte komma överens om anställningsvillkor eller arbetsformer som strider mot lagen, även om de båda är överens om detta. Lagen är ett uttryck för en politisk förmyndarmentalitet och klåfingrighet som borde avskaffas."

 10. Avskaffa arbetstidslagstiftningen

  "I ett fritt, modernt och demokratiskt samhälle borde inte politikerna lägga sig i och bestämma vilka villkor som ska gälla på arbetsplatserna. Myndiga medborgare bör själva få bestämma vilka avtal de vill ingå och hur mycket de ska arbeta – utan politiska pekpinnar."

 11. Avskaffa förbudet mot proffsboxning

  "Förbudet mot proffsboxning hindrar många svenska idrottsmän att träna och utöva sin sport i Sverige. Lagen är ett uttryck för en politisk förmyndarmentalitet och klåfingrighet som borde avskaffas."

 12. Avskaffa förbudet mot köp av sexuella tjänster

  "[Det] bör vara upp till myndiga medborgare att själva avgöra vilka tjänster de vill köpa respektive sälja utan att de riskerar att kastas i fängelse."

 13. Avskaffa tobakslagen

  "Myndiga medborgare [borde] själva få välja hur bland annat arbets- och nöjesmiljöer ska utformas. Vidare hör inte censur och åsiktsförbud, vilket förbudet mot tobaksreklam är, hemma i ett demokratiskt samhälle."

 14. Avskaffa kårobligatoriet

  "Kårobligatoriet tvingar studenter att bli medlemmar i en förening för att kunna studera och få ut sina betyg. [Det] är inte rimligt att politiker tvingar studenter till medlemskap i en viss förening för att de ska få studera, det strider till och med mot föreningsfriheten."

 15. Avskaffa lotterilagen

  "Lotterilagen förbjuder myndiga medborgare att anordna olika former av spel- och lotteriverksamhet. Tärningsspel får till exempel anordnas, efter myndigheternas godkännande, på en restaurang om det 'finns tillstånd till servering av spritdrycker', men däremot inte på IOGT-NTO:s föreningslokal. [...] Detta är uttryck för en politisk förmyndarmentalitet och klåfingrighet som borde avskaffas."

EU-stat, ja tack!

Vissa verkar väldigt oroade över det nya EU-fördrag som man kommer att försöka förhandla fram i helgen i Tyskland. Det verkar som att det kommer att bli mer av överstatlighet i EU – till exempel talas det om en EU-president. Frågan är om det är dåligt i sig att makt flyttas uppåt, bort från staterna. Mitt svar är nej. Henrik Alexandersson skriver att en folkvald EU-president skulle kunna driva igenom nya regleringar och skatter. Men det skulle ju lika gärna kunna bli tvärtom, att EU genomdriver liberaliseringar i Sverige. Var makten ligger har ingen större betydelse för politikens innehåll. Det man bör betänka är i stället vilka fördelar man kan få av att lyfta olika politikområden till EU-nivå.

EU:s utrikespolitik är redan i dag till stor del samordnad och för att EU ska få en starkare röst är det naturligt att medlemsländerna förlorar sin rätt till egen utrikespolitik och egna ambassader. Av detta följer också lämpligtvis ett gemensamt försvar. Här finns förmodligen stora effektivitetsvinster att göra om man kan samordna underrättelseverksamhet, försvarsindustri och så vidare. Folkpartiets gamla förslag om en federal EU-polis är också bra. Slutligen bör också EU ha en gemensam asyl- och invandringspolitik, med tanke på den fria rörligheten inom EU. För att effektivt genomföra detta krävs att Europaparlamentet ges beskattningsrätt och att dess makt över EU-medborgarna delas med en direktvald president.

En europeisk federation skulle inte förändra utsikterna för att propagera för frihetens idéer. En svensk liberal skulle utgöra en röst av 500 miljoner för att påverka 500 miljoner invånare i stället för en röst av nio miljoner för att påverka nio miljoner invånare. En anledning till att rädslan för federalism verkar vara så stor är nog att man har en nationell utgångspunkt i frågan. Om man hela sitt liv har debatterat utifrån ett svenskt perspektiv kanske det är svårt att tänka sig att EU kan bidra med någonting konstruktivt och inte bara lägga sig i den egna politiska arenan.

Tänk dig att du blev diktator över din kommun. Nog tror jag att du gärna skulle vilja förklara din kommun som en självständig stat så att du kan bestämma helt själv över vad kommunen ska göra och hur. Sedan tänker du dig att du blir diktator över världen. På samma sätt vill du kanske förena hela världen i en stat – din politik är ju perfekt, varför skulle den inte gälla i hela världen? På samma sätt resonerar nog den som har Sverige som utgångspunkt i sitt politiska tänkande att makten bör ligga hos riksdagen, utan att egentligen ha en rationell anledning.

Världens företag och människor har redan insett globaliseringens möjligheter. Det är hög tid att politikerna omstrukturerar sin egen sektor på ett liknande sätt. En överstatlig försvars- och utrikespolitik i EU är en bra början.

18 juni 2007

Ulla Löfgren har inget emot FRA-lagen

Jag har skickat e-post till Västerbottens enda moderata riksdagsledamot Ulla Löfgren angående signalspaningen, där jag framförde MUF:s missnöje och undrade över Löfgrens inställning till förslaget. Hon svarar att hon tycker att lagen är bra eftersom det är bättre att ha en reglering än ingen alls, som fallet varit förut. Angående ledamöter som var emot förslaget (inom exempelvis CUF och MUF) så anser hon att man bör följa majoritetslinjen men säger att hon har respekt för dem som har bundit upp sig förut.

17 juni 2007

Dåligt m-förslag om anhöriginvandring

Moderaterna vill kräva att anhöriginvandrare har jobb och bostad i Sverige. Vid första anblicken ter sig detta vara ett bra liberalt förslag som främjar det personliga ansvaret. I själva verket handlar det dock om populism och om att stänga till Sveriges gränser ytterligare. Alla som vill bör ha rätten att flytta till Sverige, oavsett om staten anser att de kan försörja sig eller inte. Som jag tidigare påpekat är invandrare som kommer till Sverige inte bara löntagare utan också konsumenter (och sparare som skapar resurser till investeringar), så om inte arbetsmarknadsregleringar är i vägen kommer invandrare att skapa jobb åt sig själva. Och den som vill turista i Sverige i resten av sitt liv bör ha rätt till det.

Naturligtvis bör den som kommer till Sverige inte ha rätt till bidrag i någon form, men om staten vidhåller att man ska ha ett generellt trygghetssystem så är det ingen grund för att begränsa invandringen. Om man vägrar att undanta invandrare från trygghetssystemen så är det bara att öppna börsen. Att begränsa människors möjligheter att flytta till Sverige är en av de grovaste frihetsinskränkningar man kan göra och legitimeras inte av omsorg om de offentliga finanserna. Utlänningars rätt att flytta till Sverige går före svenskars rätt att bestämma över sin inkomst.

15 juni 2007

Äntligen modern äktenskapslag

Moderaternas partistyrelse säger ja till homoäktenskap. Det är verkligen på tiden. Det är en skam för Sverige att det kommer att dröja nästan ett decennium in på 2000-talet innan vi får en icke-diskriminerande äktenskapslagstiftning. De föredettingar som tillsammans med bland andra Västerbottens moderata riksdagsledamot Ulla Löfgren skrev på DN debatt får representera sista skriket från en omodern samhällssyn. Samtidigt kan man fråga sig vilken nytta äktenskapsbalken gör över huvud taget. Varför inte avskaffa den helt och låta människor avtala själva om sådant önskas?

Jag vill hävda att moderaternas omsvängning i homoäktenskapsfrågan inte är en del av omvandlingen inom ramen för de nya moderaterna. De nya moderaterna handlar om ekonomisk politik och är en reaktion på vad som betraktas som Bo Lundgrens ekonomiska politiks misslyckande. Att moderaterna blir mer liberala i sociala frågor är däremot en del av att samhället blir mer utvecklat och tolerant. Om bara förändringen till de nya moderaterna rullas tillbaka och riktningen i de sociala frågorna inte ändras kommer Sverige att få ett starkt liberalt parti med en ordentlig bas i näringslivet, forskarvärlden och de intellektuella. Det lär dock dröja ett tag innan moderaterna tar ställning för republik.

MUF protesterade mot partipiskan

Fredrick Federley var den ende borgerlige riksdagsledamoten som inte röstade för signalspaningen, och detta förtjänar han enorm uppskattning för. Kritiken inom MUF efter beslutet riktar sig främst mot moderpartiet, men även MUF:s egna riksdagsledamöter har fått sig en känga för att inte ha stått upp för sina värderingar. Jag efterlyste ett utspel från MUF om partipiskan och det kom i dag (den 14), efter omröstningen. Förbundsstyrelseledamöterna Rola Brentlin och Kajsa Dahlström säger i ett pressmeddelande (som inte verkar ligga uppe på vare sig MUF:s hemsida eller Newsdesk):

– Flera riksdagsledamöter har gått ut och sagt att de röstar mot sin övertygelse för partiets och regeringens skull. Ett ärligare svar vore att säga att man inte vill riskera sin politiska karriär och den gemenskap som finns inom ett parti. I denna fråga var partipiskan stenhård och det var inte ok att rösta emot, eller ens att välja att avstå.

Ingen media verkar ha rapporterat om MUF:s utspel; över huvud taget verkar rapporteringen från dagens riksdagsbeslut tunn.

13 juni 2007

Halverad bensinskatt, vänsterpartiet?

I dagens partiledardebatt upprepade vänsterpartiets representant Alice Åström partiets mål om att en procent av Sveriges bruttonationalprodukt, motsvarade 30 miljarder kronor, ska satsas på klimatåtgärder. Alla brukar hålla med om att verksamheter som släpper ut växthusgaser ska bära sina egna kostnader. I år får staten in 64 miljarder kronor från olika energiskatter. Vilka tror att vänsterpartiet kommer att föreslå en halvering av bensinskatten?

12 juni 2007

Logisk kullerbytta av LO

LO:s avtalssekreterare Erland Olausson säger att de höjda direktörslönerna kan höja inflationen, samtidigt som han erkänner att direktörerna är för få för att ha någon större påverkan på lönesumman. Det som kan orsaka inflation är i stället löneglidningen, som han menar kan bli för stor på grund av direktörernas löneökningar. Problemet är bara att det är LO självt som har tjatat om de höjda lönerna för höga chefer och att det är orättvist att den stora massan löntagare inte får lika stora lönehöjningar. Om de lokala förhandlarna nu lyssnar till LO:s ord är det tydligen direktörernas fel.

Skillnaden mellan arbetsmarknaden för direktörer och för lågutbildade är naturligtvis att den senare gruppen är drabbad av stor arbetslöshet. Till och med LO erkänner att för stora löneökningar höjer arbetslösheten. Den andra sidan av analysen vågar man dock inte göra – att lägre löneökningar kanske kan sänka arbetslösheten.

De som leder näringslivet måste tjäna bra så att man kan locka de bästa personerna dit och för att vara en morot för karriärister. För duktiga företagsledare finns också möjligheten att starta eget företag. Om tjänstemannalönerna är för låga kanske de väljer att starta eget i stället för att leda ett befintligt företag till större nytta för samhället. (Via Henrik Alexandersson)

07 juni 2007

Fackmedlemskap är ett stöd för diskriminering

Under rubriken "Facken gör ungdomarna till förlorare" svarar jag i dag i Norra Västerbotten de som reagerat på min tidigare insändare om att låglönesatsningarna höjer arbetslösheten.
Signaturen "Kachina" (i NV 28/5) tar debatten till en låg nivå när hon insinuerar att jag är nazist för att jag tycker att de som inte vill låta facket förhandla åt sig ska slippa det. Jag är för individens frihet även på arbetsmarknaden, i motsats till dem som förespråkar tvångsåtgärder som att förbjuda fackföreningar eller tvinga alla att följa kollektivavtalen. På en högre nivå är Gerhard Söderströms svar i NV 31/5. Skribenten presenterar där en hemsnickrad teori, skräddarsydd för den ideologiska kartan snarare än den ekonomiska verkligheten. Söderström påstår att jag förespråkar sänkta löner vilket inte är fallet.

Som ekonomen Söderström vet är lönenivåerna beroende av storleken på samhällets produktion, och den kan inte fackföreningarna påverka. Man kan tycka vad man vill om lagen om tillgång och efterfrågan men den gäller i alla ekonomier och kan inte upphävas genom ett riksdagsbeslut.

Om facken genom sina statliga privilegier driver igenom ett lönegolv kommer detta att minska efterfrågan på arbetskraft och skapa arbetslöshet. Vinnare, på kort sikt, är medelklassen och de med kontakter. Förlorare är ungdomar, invandrare, handikappade och andra grupper som har det svårt på arbetsmarknaden. Att vara medlem i en svensk fackförening är att stödja detta diskriminerande system.

06 juni 2007

Guldmyntfot nu!

Guldreserven är ett förlegat arv, säger Riksbanken och säljer guld i rasande takt. Verkliga värden är tydligen omodernt nu för tiden; det är imaginära pappersvärden, uppbackade av statens våldsmonopol och Riksbankens goda vilja, som gäller. Och vad är det man investerar i istället? Jo, andra påhittade tillgångar utan reellt värde, nämligen statsobligationer. Folket måste få tillgång till ett säkert och effektivt penningsystem som inte bygger på papperstillgångar och tvång. Inför guldmyntfot och privatisera Riksbanken nu!

Läs även denna intressanta rapport från Fria moderata studentförbundet.

05 juni 2007

Moderat miljösida över förväntningarna

I dag lanserade moderaterna miljösajten Miljösmart. En av initiativtagarna för sidan verkar vara riksdagsledamoten Sofia Arkelsten. Jag har träffat henne vid ett tillfälle och även om hon är en ny moderat verkar hon ha en svårrubblig ideologisk övertygelse, och den lyser igenom på den nya sajten. Det mesta handlar om klassisk högerpolitik; Arkelsten skriver bland annat att de vanliga moderatorden som marknad, frihet och äganderätt går att använda även på miljöområdet. Sidan konstaterar också att tillväxt är en förutsättning för miljöhänsyn och avlivar några av de värsta vanföreställningarna om klimatförändringen som att Golfströmmen skulle kunna avstanna. Så långt är det mesta bra.

De nya moderaterna kan dock inte hålla sig från att hoppa på kvällstidningståget och uppmana den enskilda människan att byta glödlampor, stänga av apparater eller ställa bilen. Vad man glömmer att tala om är att Sveriges elproduktion nästan helt består av vatten- och kärnkraft och att åtgärder för att minska elförbrukningen således inte har någon påverkan på koldioxidutsläppen.

Sveriges koldioxidskatter är också redan så höga att de med råge täcker de beräknade skadorna av klimatförändringen. En global koldioxidskatt beräknad efter den globala uppvärmningens beräknade ekonomiska kostnad skulle uppgå till mellan 15 och 35 öre per kilogram koldioxid, jämfört med den nuvarande svenska skatten på 93 öre per kilogram koldioxid (enligt IPCC). Om man vill göra det bästa för mänskligheten när det gäller både ekonomi och miljö – att bara se till miljövärden är lika korkat som att bara se till icke-miljömässiga ekonomiska värden – bör man således köra mer bil!

01 juni 2007

Tillåt organhandel!

Den nederländska organdokusåpan var en bluff. Programmet är det bästa pr-tricket sedan islamisterna drog upp Muhammedkarikatyrerna, och för en god sak. Brist på organ är ett påtagligt problem. Men ska det verkligen behöva göras tv-program om detta när det finns en mycket enkel lösning? Lösningen är organhandel. Många säger att det inte får vara pengar inblandade eftersom det är en fråga om liv och död. Jag säger precis tvärtom. Eftersom detta handlar om liv och död bör man inte ledas av ideologiska skygglappar eller ett allmänt motstånd mot kapitalismen. Även en mindre ersättning skulle nog öka intresset för organdonation hos många.