Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

31 juli 2007

Statliga UR är partiskt

Johan Romin på Utbildningsradion har svaratmin kritik mot programmet Globalisering. Här är Romins svar med kommentarer:
UR är inte statligt. Sveriges riksdag har gett UR ett uppdrag att producera utbildnings- och folkbildningsprogram. Det finns tre public service-bolag i Sverige, en modell som finns i så gott som samtliga europeiska länder. Bolagen ägs av stiftelser.
UR:s styrelseordförande utses av regeringen, övriga ledamoter av ägarstiftelsen vars ledamöter i sin tur utses av regeringen. UR är sålunda statligt i nästan lika hög grad som Skatteverket eller Försäkringskassan.
På vilket sätt gårdagens program var vänsterpropaganda har jag svårt att se. Några av de saker som vi visade var att globaliseringen knyter samman människor och kulturer, bidrar till en global arbetsmarknad, fattigdomen minskar men det är samtidigt ett svårt liv för kvinnor som arbetar inom textilindustrin i Sri Lanka, de har faktiskt svårt att få sin ekonomi att gå ihop och de blir utstötta ur samhället.
Om UR bara intervjuar den lilla gruppen av fackmedlemmar som berättar hur eländligt allt är utan att göra någon jämförelse med livet på landet får man lätt intrycket att frizonerna är roten till allt ont. Frågan återstår då varför människor väljer att arbeta i frizonerna.
Men det finns alternativ, man kan köpa kläder som tillverkats under goda förutsättningar och vi i västvärlden har ett val. Det är också globalisering.
Att berätta det är väl varken höger eller vänster?
Det finns inte alls något konsensus att den typ av produktion som beskrivs i programmet är etisk eller positiv för ett lands ekonomi. Att låta en föreståndare för ett "rättvist" företag tala för sig själv oemotsagd är inte opartiskt.

MUF versus fega vänsterextremister

MUF Östergötland och dess ordförande Johan Lundberg (ej släkt med mig) har gjort det igen. De ställde upp med banderollen "Klipp er och skaffa ett jobb!" utanför en fastighet som några vänsterextremister tänkte ockupera. Upprörande är att dessa inte vågar stå för sina åsikter. I annonsen om ockupationen finns endast en Hotmailadress och ett oregistrerat mobilnummer, och personen som intervjuades i tv dolde ansiktet med en Palestinasjal.

30 juli 2007

Nya möjligheter med genmodifiering

New York Times (vars huvudnyhet för övrigt är Ingmar Bergmans död – vem sa att amerikaner inte bryr sig om omvärlden?) berättar om hur genmodifierade (GMO) djur erbjuder nya möjligheter, bland annat lax som växer med dubbel hastighet, grisar som innehåller nyttigt omega-3-fett och kor som inte lika lätt blir sjuka. Trots att USA har en relativt liberal GMO-lagstiftning är det byråkratiska frågetecken som saktar ned utvecklingen. EU har tvärtemot gått på de framstegsfientligas linje och har en GMO-fientlig attityd.

Genmodifiering är en fantastisk möjlighet att producera billigare, nyttigare och miljövänligare mat, kanske framför allt i utvecklingsländerna. Vi får inte låta dem hindra utvecklingen.

27 juli 2007

Köp utländsk materiel och personal

Under Almedalsveckan retade Anders Borg upp de egna leden, exempelvis MUF, ytterligare genom att föreslå en neddragning av försvarsanslagen.

En besparing på försvaret är inte negativ i sig. Det finns potential för att spara pengar utan att försvarsförmågan minskar. Det tydligaste exemplet är materielbudgeten, där bland annat folkpartiet propagerat för att utländsk materiel ska köpas in i de fall den är billigast – det vill säga i nästan alla fall. Andelen av försvarsbudgeten som går till materiel är 44 procent i Sverige jämfört med exempelvis 33 procent i USA. Sveriges försvar bör ställas om från förband spridda ute i landet som arbetsmarknadspolitiska åtgärder och flygfält ute i ingenstans till en rörlig, centraliserad krigsmakt.

Även på personalsidan bör man dock kunna effektivisera. Världens dyraste poliskår är kanske de svenska soldater som skickas på FN-uppdrag ute i världen för 1,8 miljoner styck. (Försvarsmaktens årsredovisning 2006) Varför inte skapa en främlingslegion med rekryter från Östeuropa eller till och med på plats i konfliktområdet?

26 juli 2007

Pigavdrag för särintressen

En stor majoritet av remissvaren till regeringens förslag om skatteavdrag för hushållsnära tjänster är negativa, och med rätta. De höga svenska skatterna på arbete gör att en person som vill betala en annan hundra kronor för att exempelvis städa måste tjäna 600 kr själv – 500 kr går i skatt. I till exempel USA är samma siffra 250 kr. (Näringslivets långtidsutredning, s. 65) Den del av ekonomin som drabbas värst av detta är tjänstesektorn. Lösningen är dock inte särlösningar och gräddfiler till särintressen, utan en radikal krympning av den offentliga sektorn.

23 juli 2007

Ron Paul for president? Nja

Många nyliberaler har hyllat republikanen Ron Paul som aspirerar på presidentkandidatposten. Ofta glöms det dock bort eller utelämnas att Paul är stark motståndare till invandring, abort och frihandelsöverenskommelser (även om han påstår sig vara frihandelsvän). Ron Paul visar också förakt för samma konstitutionella demokrati som han påstår sig försvara när han jämför USA:s invasion av Irak med en hypotetisk kinesisk ockupation av USA. Andra delar av hans politik är mycket bra, som att minska federala utgifter och upphäva patriotlagen. Det finns dock kandidater med vettigare åsikter, exempelvis Bob Jackson.

22 juli 2007

Liberalism är inte pacifism

Diskussionen om krigs legitimitet är ständigt aktuell, inte minst i samband med Irakkriget. Jag har tidigare skrivit en inte så välformulerad artikel om krigs legitimitet i MUF Västerbottens tidning Högerhänt.

Utgångspunkten för min syn på krig är demokratin. En ledning som inte är demokratiskt vald har ingen som helst legitimitet att styra eller representera ett land. Att välja sina företrädare är varje folks rättighet, och en rättighet får försvaras med våld.

Eftersom det är demokratin som avgör om ett områdes rättsväsende är legitimt eller inte ligger ett krig mot en diktatur per definition utanför rättsväsendets ramar, likt en nödvärnssituation där det inte går att tillämpa normala regler om förundersökning, rättegång och dom när någons rättigheter kränkts.

Precis som i en nödvärnssituation gäller proportionalitetsprincipen (inte mer våld än nöden kräver). Att bomba regeringskvarteren i Pyongyang är legitimt eftersom Kim Jong-Il förtrycker sitt folk – att förstöra hela staden med atombomber är det inte. Skulden för eventuella civila dödsoffer i attackerna ligger på Kim Jong-Il och inte på dem som bekämpar honom.

Att försvara sin befolkning
En stat har åtagit sig att utöva dess medborgares rätt till självförsvar (mot brottslingar och yttre fiender) åt dem och skipa rättvisa inom ett område genom att upprätthålla ett våldsmonopol. Den tjänst som staten tillhandahåller åt medborgarna har den också rätt att ta betalt för genom skatten. Som självförsvar kan förutom att slå tillbaka en invasionsstyrka även räknas förebyggande anfall och stöd till allierade.

USA:s bombningar av Afghanistan är ett klart fall av självförsvar efter 11 september 2001. Länder som har haft eller kan misstänkas skaffa massförstörelsevapen (Irak, Iran och Nordkorea) utgör också ett hot. Att ingå allianser kan vara klokt för den egna befolkningens säkerhet och krig föranledda av att en allierad blivit anfallen bör således också kunna skattefinansieras.

Bekämpningen av mäktiga krafter som kan bli ett hot i framtiden legitimerar USA:s engagemang i världskrigen och det kalla kriget (och därmed Koreakriget, Vietnamkriget och invasionsförsöken av Kuba).

Följande illustration visar ett scenario där Nordkorea anfaller USA (det vill säga USA:s befolkning). Det är då legitimt för USA:s regering att ta ut en skatt av medborgarna för att finansiera en attack på Nordkoreas regering och militär. Om Nordkoreas befolkning också skulle ta skada av de amerikanska angreppen vid ett anfall på militära anläggningar eller därför att det av andra strategiska skäl bedöms som nödvändigt ligger skulden hos Nordkoreas regering.

USA blir anfallet av Nordkorea.

Blå pilar är moraliskt riktiga våldshandlingar (eller tvångshandlingar som beskattning) medan röda är omoraliska sådana.

Ett billigare alternativ till ockupation och framtvingad demokrati är att ge stöd till en regim som är den minst dåliga men som hotas av grupper som vill kasta in landet i ett värre förtryck, exempelvis kommunister eller islamister. Sådana regimer kan vara Pinochets Chile, Batistas Kuba, Sydkorea och Taiwan före demokratins genombrott, Sydvietnam, shahens Iran och möjligtvis Sydafrika under apartheid. Denna strategi som delvis tillämpades av USA under det kalla kriget är givetvis sämre än att införa demokrati direkt men ändå att föredra framför att inte bry sig över huvud taget om vad som händer i omvärlden.

Att befria en annan befolkning
Ovanstående resonemang om rättfärdigheten i självförsvar torde vara tämligen okontroversiellt även om gränsdragningen mellan försvars- och anfallskrig kan diskuteras. Annat är det med diskussionen om anfallskrig.

Det är här diskussionen om den så kallade folkrätten kommer upp. Bland annat FN-stadgan säger ju att anfallskrig är förbjudna och att staters självbestämmanderätt ska respekteras. Detta är ingenting annat än att ge legitimitet åt diktatorers förtryck. Som jag skrev ovan har en diktator lika liten rätt att styra sitt land som jag själv eller läsaren har. Varje våldshandling som syftar till att införa demokrati, särskilt om den utförs av ett annat lands demokratiskt valda regering, är legitim.

Däremot är det inte rätt att ta ut skattemedel för detta ändamål, eftersom den egna statens medborgare inte är hotade. För en tid sedan rasade en debatt om detta bland högerbloggare som Dick Erixon, Carl Svanberg, Wille Faler och Stefan Karlsson.

Erixon menar att Västvärlden bör införa demokratier i länder exempelvis på Balkan och i Afrika även om dessa inte hotar vår egen säkerhet, och finansiera dessa operationer med skattemedel. Vad detta resonemang innebär i sin kärna är att den svenska staten är skyldig att befria alla människor på jorden från förtryck. Detta skulle betyda att vi är moraliskt skyldiga att satsa så mycket vår ekonomi mäktar på krigsmakten, kanske en femtiodubbling av försvarsbudgeten. Även Dick Erixon inser att detta resonemang inte håller.

Illustrationen nedan visar hur USA anfaller Nordkorea utan föregående aggression från detta lands sida, och hur skatteuttaget från amerikanerna därmed blir orättfärdigt.

USA anfaller Nordkorea.

Även nyliberaler som motsätter sig humanitära interventioner av skatteskäl får dock en del om bakfoten ibland, som att vissa folk inte "vill ha" demokrati. Detta påstående är en självmotsägelse. Demokrati är en mänsklig rättighet, och att avskaffa den eller inte införa den från början för att folket "vill det" är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Om en diktator är populär skulle han ju inte ha några problem att få makten i fria val.

En annan missuppfattning är att en stats ingripande i omvärlden är något slags intervention på en fri marknad som medför problem. Analogt med detta påstås exempelvis att USA skulle vara skulden till att många diktatorer har makten. Som de flesta förstår är världen utanför USA långt ifrån välfungerande och alla interventioner som leder till mer demokrati och kapitalism är välkomna.

Frågan är då hur en välbehövd militär intervention i exempelvis Sudan kan finansieras, eftersom skattepengar inte är aktuella. Som alltid är fallet på en fri marknad kan man tänka sig flera olika lösningar. En är att storföretagen finansierar en invasion för att kunna dra nytta av lönsamma investeringstillfällen när landet öppnas mot omvärlden. Människor som flytt från en diktatur är också av naturliga skäl oftast fientligt inställda mot regimen i sitt hemland. Exilkubaner i USA är ju Fidel Castros främsta fiender och många exilirakier stödde invasionen av Irak. En tredje lösning är insamlingsgalor och liknande som brukar förekomma till andra humanitära ändamål. Många skulle säkert vara villiga att skänka en slant till främjande av demokrati.

Pacifismen är en ond princip. Kränkningar och förtryck ska bemötas med våld varhelst de sker. Demokratin och friheten är mänsklighetens högsta värden. De är värda att kämpa för.

21 juli 2007

Mer avregleringar behövs på bankmarknaden

Den dåliga konkurrensen på den svenska bankmarknaden uppmärksammas igen. Bankerna beräknas göra vinster på 80 miljarder kronor i år. Bankmarknaden har traditionellt varit hårt reglerad även om liberaliseringar de senaste tjugo åren har inneburit effektivisering, nya produkter (som lån utan säkerhet) och nu senast bättre öppettider. En viktig del i effektiviseringen har varit uppköp och sammanslagningar, även om vissa sammanslagningar hindrats.

Karin Pilsäter (fp) anmärker mycket riktigt att ett viktigt steg mot bättre konkurrens är fler utländska banker. Förutom någon enstaka tv-reklam från Danske bank, Citibank och General Electric lyser de utländska bankerna med sin frånvaro. Baltikum är här ett föredöme. Svenska banker närmast kontrollerar bankmarknaderna i alla tre länder. Ett hinder i Sverige är förstås att vi inte har infört euron. Den skulle ha underlättat för europeiska banker och bättre konkurrens. Idealet är dock ett privatiserat valutaväsende. Att en enda bank, Riksbanken, rycker i alla trådar och är centrum för den finansiella sektorn blockerar innovationer.

18 juli 2007

Ett gott skratt

Den som önskar en stunds underhållning och ett gott skratt kan titta på filmen Zeitgeist. Filmens utgångspunkt tycks vara en allomfattande konspirationsteori. Filmmakarna menar att all krigföring (exempelvis världskrigen och kriget mot terrorismen), rasism, nationalism och religion under de senaste årtusendena är en del av vägen mot en världsomfattande övervakningsstat, styrd av de internationella (underförstått judiska) bankirerna.

En del i filmens argumentation för att världens egentligen styrs av storfinansen är det amerikanska centralbankssystemet, Federal Reserve, som påstås vara ett sätt att ta pengar från vanliga amerikaner och ge dem till de privata banker som är medlemmar i Federal Reserve. Filmen menar att Federal Reserve-systemet innebär att allmänheten är skyldig centralbanken pengar, och att staten betalar enorma summor i ränta till centralbanken som sedan går till privatägda banker, vilket skulle vara den största orsaken till den federala inkomstskatten.

Detta resonemang är felaktigt. När någon äger en sedel innebär detta att centralbanken har en skuld till sedelinnehavaren som uppgår till beloppet på sedeln. Dollarsedlar till ett värde av 780 miljarder dollar cirkulerar vilket innebär att Federal Reserve har en skuld till allmänheten uppgående till detta belopp. Den som har en skuld måste också ha en tillgång för att inte vara konkursmässig. En mindre del, ungefär 10 miljarder dollar, av centralbankens skuld uppvägs av guldreserver. Resten, 770 miljarder dollar, är statsobligationer vilket innebär att staten är skyldig centralbanken detta. Att vara sedelutgivande bank är lönsamt eftersom centralbanken inte betalar någon ränta på de pengar som allmänheten har lånat ut till den. De pengar som centralbanken i sin tur lånar ut till staten får man dock ränta på, 36 miljarder dollar.

De 770 miljarder dollar som staten är skyldig centralbanken utgör mindre än tio procent av statsskulden som uppgår till 8 900 miljarder dollar. Räntebetalningarna på 36 miljarder är också en mindre del av den totala räntebördan på 400 miljarder dollar, och en än mindre del av statens totala utgifter på 2 700 miljarder dollar. Att påstå att statens lån från centralbanken skulle vara orsaken till den federala inkomstskatten är således helt felaktigt.

Centralbankens vinst på 36 miljarder dollar går till de privatägda medlemsbankerna som en kompensation för att de inte får låna ut alla sina tillgångar utan måste hålla en reserv till lägre ränta. I Sverige går Riksbankens överskott på 5-10 miljarder kronor direkt till staten. Jag vet inte om ett liknande krav på reserver finns för de svenska bankerna.

Självklart bör världens valutasystem förändras, men felaktiga påståenden och hisnande konspirationsteorier bidrar ingenting till den debatten.

17 juli 2007

Brunvänstern visar sig

Hur det egentligen står till med solidariteten visar sig när regeringen vill öppna den nästan stängda dörren för utomeuropeisk arbetskraftsinvandring något. Facken inser att om fattiga afrikaner och asiater kommer till Sverige för att arbeta och mångdubbla sin inkomst (av vilken de skickar det mesta till släktingar i hemlandet) så kommer vita medelålders män i exempelvis byggbranschen att tvingas sänka sina löner något.

– Sparka ut dem bara! säger vänstern. Go home! Gärna solidaritet, men inte på vår bekostnad.

"Fri invandring förutsätter nytt välfärdssystem"

I dagens Västerbottenskuriren skriver jag och Johan Söderberg, MUF Skellefteås ordförande, om invandring:

Sverige är ett land som människor länge invandrat till – från vallonerna till efterkrigstidens arbetskraftsinvandring och 1990-talets flyktinginvandring.

Människors vilja att flytta mellan länder för att genom arbete förbättra sin situation är en kraft med stora potentiella vinster för alla inblandade. Personer som arbetar i ett annat land än hemlandet skickar varje år hem dubbelt så mycket pengar till sina familjer än det totala internationella biståndet uppgår till.

På senare år har dock många invandrare [till Sverige] hamnat utanför arbetsmarknaden i ett utanförskap som leder till sociala problem och främlingsfientlighet när bland annat Sverigedemokraterna pekar ut invandrarna som en kostnad och ett problem för samhället.

Problemet är inte de människor som kommer till Sverige utan vårt välfärdssystem och vår stela arbetsmarknad. Att invandrare från fattiga länder med mindre utbildning producerar mindre än infödda svenskar är naturligt. Att de då ska tvingas in i samma system som svenskar leder till problem. I många länder inkluderas inte nyanlända invandrare i socialförsäkringssystemen förrän efter några år. Det är en naturlig princip. Att man ska ha bidragit till trygghetssystemen innan man får dra nytta av dem är en naturlig princip.

Avskaffas invandrares rätt till bidrag faller alla argument för reglerad invandring från vänster till höger.

Uppdatering 19 juli: I dag även i Västerbottens folkblad.

Uppdatering 28 juli: Under rubriken "Avskaffa invandrares rätt till bidrag" i dagens Norra Västerbotten.

16 juli 2007

"Elever i USA når bättre resultat"

Efter att faktiskt ha läst Norrländska socialdemokraten från den 12 juli ser jag att mitt svar till Lars Nilsson och "EL" delats upp i två artiklar. Svaret till Lars Nilsson har jag publicerat tidigare på bloggen. Svaret till EL (som publicerades den 12 juli) kan du läsa nedan. Den 14 juli svarade EL på min insändare och verkar acceptera mina argument. Skribenten ifrågasätter inte mitt påstående att amerikanska elever presterar bättre utan resonerar i stället kring vad som kan vara orsaken till den dåliga svenska skolan och om vi kan lära av USA.
Elever i USA når bättre resultat

Signaturen "EL" tar upp frågan om amerikaner som saknar sjukförsäkring. Siffror från Massachusetts tyder dock på att de flesta av dessa har råd med sjukförsäkring men av olika anledningar prioriterar andra utgifter.

Skribenten anför helt riktigt att Kuba är ett fattigt land, vilket bland annat illustreras av den miljon kubaner som trots krav på utresetillstånd flytt sitt hemland för USA. Kubas ekonomiska misslyckande beror dock på en usel inhemsk politik och inte på USA:s handelssanktioner.

Sverige har bra utbildning, menar EL. Internationella undersökningar visar att svenska elevers kunskaper har blivit sämre de senaste tio åren. Amerikanska elever når bättre resultat i matematik, naturvetenskap och samhällskunskap.

Vi vill inte ha det som i USA, är ett vanligt uttryck. Varför inte?

15 juli 2007

Vår tids hjältar

New York Times publicerar i dag en lista över USA:s rikaste män genom tiderna. De flesta av personerna på listan har på ett eller annat sätt förändrat sin bransch så att priserna blev lägre eller kvaliteten högre. Exempel på innovationer av de listade är prislappen, skyltfönstret, frasen "kunden har alltid rätt", det användarvänliga operativsystemet, centrallagret och den serieproducerade bilen.

Många av de rika männen har också skänkt stora summor till kultur eller välgörenhet. Frick Museum och Metropolitan Opera House i New York och National Gallery of Art i Washington är alla grundade av herrar i samlingen. Finansmannen Warren Buffets bidrag till välgörenhet motsvarar vad 9 miljoner svenskar ger i u-landsbistånd genom skatten över nästan ett decennium.

12 juli 2007

USA har rätt att störta diktatorer

I dag skriver jag på Norrländska socialdemokratens (NSD) debattsida en replik med ovanstående rubrik på ett svar om USA.
Svar till Lars Nilsson, NSD Debatt den 7 juli

Det är tråkigt att läsa Lars Nilssons förakt för andra valsystem än det svenska. USA har ett system med både fördelar och nackdelar där varje ledamot har ett eget distrikt. Det leder till ett närmare förhållande mellan väljare och politiker – men genererar samtidigt ofta ett tvåpartisystem.

Det är rätt när USA kränker länders nationella suveränitet för att stoppa förtryck och folkmord. Att som Lars Nilsson hävda att man inte får kränka den nationella suveräniteten är inget annat än ett försvar för diktatorers rätt att förtrycka och mörda sin befolkning. FN är en lekstuga för diktaturer och demokratierna bör inte låta sig hindras av veton från de auktoritära länderna Kina och Ryssland.

Nilsson jämför mitt USA-stöd med Nazitysklands medlöperi. Min uppmaning till honom är att slå upp avsnittet om andra världskriget i historieboken och läsa om vilket land som besegrade Tyskland.

Vi vill inte ha det som i USA är ett vanligt uttryck. Varför inte?
Debattredaktören valde att bara publicera de delar av artikeln där jag bemötte Lars Nilsson om utrikespolitik, inte de stycken som besvarade signaturen EL:s åsikter om att det finns många fattiga och personer utan sjukförsäkring i USA. Med tanke på att hela tre repliker publicerades tycker jag att jag kunde ha givits utrymme att besvara dem alla. Här är de delar som inte publicerades med källor tillagda:
Signaturen EL. (6/7) tar upp frågan om amerikaner som saknar sjukförsäkring. Siffror från Massachusetts tyder dock på att de flesta av dessa har råd med sjukförsäkring men av olika anledningar prioriterar andra utgifter.

Skribenten anför helt riktigt att Kuba är ett fattigt land, vilket bland annat illustreras av den miljon kubaner som trots krav på utresetillstånd flytt sitt hemland för USA. Kubas ekonomiska misslyckande beror dock på en usel inhemsk politik och inte på USA:s handelssanktioner.

Sverige har bra utbildning, menar EL. Internationella undersökningar visar att svenska elevers kunskaper har blivit sämre de senaste tio åren. Amerikanska elever når bättre resultat i matematik, naturvetenskap och samhällskunskap.

Den amerikanska låglönemarknaden är inget problem utan suger upp invandrare, ungdomar och äldre på väg bort från arbetsmarknaden – grupper som i Sverige ofta är arbetslösa. De enkla servicejobben på exempelvis Wal-Mart och McDonalds fungerar som en språngbräda i karriären, särskilt för invandrare.

De relativt låga skatterna i USA gör att vanliga människor kan jobba ihop ett sparkapital. Amerikaner har större förmögenhet än svenskar och dessutom är förmögenhetsfördelningen jämnare i USA än i Sverige.
Uppdatering 16 juli: Jag ser nu att de flesta stycken som jag klagade över att de utelämnats publicerades i en egen artikel på insändarsidan den 12 juli. Läs den insändaren här.

11 juli 2007

Riktat dödande mot terrorister rätt

Vissa har reagerat på att den tyske inrikesministern i en intervju (engelska) i Der Spiegel öppnade för riktat dödande mot terrorister. Henrik Alexandersson har tagit upp skillnaden mellan svensk rapportering och vad ministern verkligen sa i intervjun.

Utomrättsligt dödande är rätt i de fall det inte finns någon legitim (det vill säga demokratiskt utsedd) makt som kan skipa rättvisa. Detta är fallet i krig, i diktaturer och i exempelvis Afghanistans bergstrakter utanför regeringens kontroll. Det är då rätt att döda exempelvis soldater och ledarna för förtrycket. Situationen är att likna vid ett gisslandrama: en person (exempelvis Robert Mugabe) har tagit en grupp personer som gisslan (exempelvis Zimbabwes befolkning). Självklart bör man använda allt våld som läget kräver för att befria gisslan. Om någon i gisslan skulle stryka med vid ett fritagningsförsök ligger skulden på gisslantagaren. Enligt samma logik är det legitimt att skjuta Fidel Castro, Kim Jong-il eller Usama bin Ladin.

Vi satsar 4 000 miljarder på försvaret!

På måndagens ledarsida i Dagens Nyheter raljerade Peter Wolodarski över miljöminister Andreas Carlgrens "satsning" på Östersjön – uppgående till 40 miljoner kronor. Wolodarski konstaterar att regeringen skulle kunna hålla 52 presskonferenser per dag om statsbudgeten delades in i fyrtiomiljonerssatsningar. Ännu billigare medieutrymme fick regeringen på samma tidnings debattsida när kultur- och integrationsministrarna (med nybildade egna departement) ville ge hela sex miljoner kronor till jämställdhet inom teatern. Om statsbudgeten på liknande sätt presenterades på DN Debatt sex miljoner i taget skulle regeringen kunna publicera 130 000 debattartiklar varje år.

Ett annat sätt att leka med siffror är att räkna utgifter över flera år i stället för över ett år som är det vanliga. Så här sa Sten Tolgfors (m), dåvarande skolpolitisk talesman, efter ett besök i Skellefteå (där jag själv deltog) i augusti 2006: "Skellefteå kommer med moderat politik att tillföras 52 miljoner kronor mer de kommande tre åren, jämfört med idag." Med den logiken skulle man kunna säga att regeringen vill satsa 4 000 miljarder på försvaret de närmaste hundra åren. Tur är att sifferlekarna är för en god sak, nämligen sparsamhet med skattemedel.

09 juli 2007

Tre svar i NSD

Min debattartikel "I dag firar vi världens bästa demokrati" i Norrländska socialdemokraten har hittills fått tre svar, två kortare insändare den 6 och 9 juli (ej online) och en debattartikel den 7 juli. Svaren visar på en oroande nationalism och en blindhet inför de grymheter som begåtts i Sovjetunionen, i Irak och på Kuba. Svar kommer.

Sverige är litet

Avundsjukt följer jag bloggarna från Almedalen, där man kan läsa att förre CUF-basen Fredrick Federley har tappat bort sin väska, att s-tidningen Aktuellt i politikens Eric Sundström är glad, att Marita Ulvskog (s) håller i ett paket, att Företagarna har blött ned Timbro och TV 4 och att Aftonbladets Åsa Peterson har huvudvärk.

Man kan också konstatera att Sverige är ett litet land. Nio miljoner människor är ett litet underlag för en politisk elit. Samma människor roterar i stor utsträckning mellan intresseorganisationerna, partierna, media och pr-byråerna. Eller vad sägs om följande citat från Resumé:

"Susanna Popova [författare och journalist] berättade (efter att jag frågat) att hennes man Johan Hakelius [kolumnist på Aftonbladet] inte kommer förrän imorgon. Passar mig fint. Eftersom Susanna och min fru är väldigt lika varandra så känns det trevligt att Susanna och jag får kvällen för oss själva.

I Almedalsbibliotekets trappa sprang jag på pr-byråns Lotsens vd (och biståndsminister Gunilla Carlssons ex-man) Magnus. Vi är bägge två från Motala så därför känns det alltid bra att träffas. Nytt för i år är att Magnus rakat av sig sitt skägg. Däremot har han som vanligt med sig duktiga kollegan Frida Nilsson (som är dotter till moderaternas riksdagsledamot Anne Marie Brodén)."

08 juli 2007

Politikerveckan i gång

I dag börjar Politikerveckan i Almedalen i Visby. För alla oss som inte är där för att ta del av Svenskt Näringslivs omtalade gratisbuffé eller Microsofts gratissurfning rapporterar dock både Politikerbloggen och Resumé från Almedalen, förutom självklart Timbro. MUF:s Niklas Wykman är också där och har utlovat politisk inkorrekthet.

På plats finns alla möjliga organisationer från Rättvisemärkt och FN-förbundet till Svensk kärnbränslehantering och Svenska bussbranschens riksförbund. I dag är det centerpartiets dag. Miljöminister Andreas Carlgren talar i kväll men få väntar något spektakulärt utspel eftersom det skulle försvinna i all övrig rapportering från Almedalen.

06 juli 2007

Japan drar sitt strå till försvarsstacken

Den japanska tidningen Asahi Shimbun rapporterar att Japan kan vara intresserat av att köpa hundra amerikanska jaktplan av den högteknologiska typen F-22 för två miljarder kronor styck. Till skillnad från Sverige har Japan en affärsmässig syn på inköp av stridsflygplan och både europeiska och amerikanska plan övervägs.

Det är positivt att Japan visar en vilja att ta större ansvar för den säkerhetspolitiska situationen i Östasien. Ändå sedan andra världskriget har USA dragit det militära lasset att vara en motvikt till kinesiska framryckningar i Korea, Vietnam och Taiwan. Även Ryssland, Vietnam, Burma och Nordkorea är länder i regionen som Japan och USA gemensamt måste hålla ögonen på. Japans insats är välkommen.

05 juli 2007

Jas är galenskap

Thailand kan vara intresserade av att köpa några Jas 39 Gripen, skriver svenska media som har läst Bangkok Post. Har vi hört det förut? Gripen har visat sig vara nästintill odugligt för den internationella marknaden. De länder (Sydafrika, Ungern och Tjeckien) som förutom Sverige använder Gripen har köpt små kvantiteter i vad som av P1:s Public service träffande beskrivits som "byt-, lån-, ta vad du vill och betala vad du känner för-affärer".

Tidskriften Fokus berättar om Sveriges alldeles egna militärindustriella komplex som har öst in 122 skattemiljarder i ett nationellt skrytprojekt på en bara lite högre nivå än diktatorers presidentpalats. Vi måste inse att Sverige är för litet för ett eget stridsflygplan. Vi bör köpa bättre och billigare flygplan från USA och skrota Jas.

04 juli 2007

"I dag firar vi världens bästa demokrati"

Med anledning av USA:s självständighetsdag skriver jag i dag på Norrländska socialdemokratens debattsida (tillägg: och som insändare i Piteåtidningen):

På denna dag, den 4 juli, för 231 år sedan, förklarade en grupp män att de hade bildat Amerikas förenta stater. De nöjde sig inte med att vara en del av världens friaste och mest demokratiska stat - Storbritannien - utan gjorde uppror och bildade en stat som var ännu friare och ännu mer demokratisk.

Unionen bildades på upplysningens principer om individens fri- och rättigheter, och har sedan dess ställt upp för dessa värden flera gånger.

I inbördeskriget befriade USA slavarna, och landet ställde upp mot diktatur, fascism, nazism och kommunism under världskrigen, det kalla kriget och Balkankrigen.

USA:s styrka är dess fria ekonomi, där statens roll är begränsad. Detta har skapat enorm rikedom. De enda länder där invånarna tjänar mer än amerikanerna är oljelandet Norge och det lilla landet Luxemburg.

Om Sverige vore en amerikansk delstat skulle vi vara bland de fattigaste staterna. Den fattigaste befolkningsgruppen i USA, afroamerikanerna, tjänar lika mycket som svenskarna. Välståndet gör att amerikaner bland annat har råd att bo bättre och köra nyare bilar än svenskar.

USA är världens ledande forsknings- och kunskapsnation. Den amerikanska friheten att göra innovationer och starta företag har vi nytta av varje dag när vi utnyttjar produkter som är skapade av amerikanska företag. Dator- och bilindustrierna är två tydliga exempel. Amerikaner tar emot flest Nobelpris och andelen med högskoleexamen är 50 procent högre i USA än i Sverige. I USA verkar de skarpaste professorerna och kläcks de bästa ideerna.

Än i dag är USA världens främsta invandringsnation. Andelen utlandsfödda är högre i USA än i Sverige trots att Sverige har stor invandring från våra grannländer. Miljontals människor söker sig till USA för att infria den amerikanska drömmen, vilket de flesta av dem lyckas med.

Liksom alla andra länder har USA problem, men USA är ändå det land som bäst visar vilka fantastiska saker mänskligheten kan åstadkomma. Detta bör vi påminna oss den 4 juli.

Ur filmen Independence Day:

03 juli 2007

Afrika enas?

I dag avslutas Afrikanska unionens möte i Ghana. För det första kan man konstatera att de flesta ledare på plats inte har någon legitimitet att företräda sitt folk eftersom de inte är demokratiskt valda. De blå länderna på kartan som jag gjort är demokratier enligt Freedom in the World 2007. Demokratin har gått starkt framåt i Afrika men har en lång väg kvar. Ändå hör vi ingenting om protester mot mötet, till skillnad från de stora protesterna mot G 8-mötet där sju av åtta deltagande länder var demokratier.

Att fattiga och delvis auktoritära länder träffas för att samarbeta kan både vara positivt och negativt. Detsamma gäller för Kinas affärer i Afrika. Det finns en risk att de afrikanska ledarna tar stöd i varandra för att motstå krav från väst om reformer av ekonomi och politik, och på så sätt bromsar utvecklingen. Men den afrikanska unionen skulle också kunna bli ett verktyg för reformer. En bra idé som diskuteras är en gemensam afrikansk marknad lik EU:s inre marknad.

Ett sätt att påskynda den demokratiska utvecklingen i Afrika vore att införa direktval till det panafrikanska parlamentet. Parlamentets ledamöter utses i dag av politikerna i medlemsstaterna, inte direkt av folken. Något som faktiskt diskuteras på mötet men låter som science fiction är att bilda Afrikas förenta stater. Det är en utmärkt idé. Det finns hopp för Afrika.

02 juli 2007

Frihandel för jordens fattiga

I dag skriver jag och Nicklas Sandström, ordförande för MUF Västerbotten, en debattartikel i Norra Västerbotten om frihandel:

Efter en topp vid den stora depressionen har tullnivåerna i världen sjunkit stadigt och är nu de lägsta i världshistorien. Trots framsteg finns det mycket kvar att göra på frihandelsområdet. Till exempel har EU höga tullar på just de varor som utvecklingsländerna producerar billigast, nämligen jordbruks- och textilprodukter. Detta kombineras med direkta subventioner till det egna jordbruket som gör att u-länderna omöjligt kan konkurrera. Ett exempel på detta ser vi i Västafrika. Där hindras den lokala tomatodlingen och förädlingen av dessa eftersom tomatkoncentrat skeppas in från Italien. I Senegal ledde detta till att en konservfabrik fick läggas ner och tusentals tomatbönder förlorade sin inkomst. Frihandel är en mycket mer verkningsfull metod för att minska fattigdom än bistånd. När människor själv har byggt en trygghet som de kan kontrollera och överblicka rycks den inte lika lätt ifrån dem. När de måste förlita sig på staten är det svårt att göra annat än att hoppas.

Ett omedelbart avskaffande av EU:s jordbrukspolitik skulle gynna u-länderna, ge lägre konsumentpriser i EU och möjlighet att föra över resurser till mer produktiva sektorer. Den svenska regeringen har valt den lätta vägen och prioriterar inte kampen mot fattigdomen. Vi uppmanar regeringen att ta striden i EU mot den destruktiva jordbrukspolitiken. Det krävs tryck på utvecklingsländerna för att dessa ska avskaffa sina egna tullar, släppa in utländska företag och reformera den ofta hårt reglerade ekonomin. Centralt för att fattiga ska kunna förändra sin situation är också att äganderätten och friheten att starta ett företag stärks, liksom demokrati och rättsväsende.

Genom frihandel kan man konsumera varor och tjänster som man aldrig hade kunnat producera själv. Vi får tillgång till varor som vi inte kan skaffa på egen hand. Det är mänskliga drivkrafter som får människor att byta värden och erfarenheter med varandra. Det är inte utjämning som de fattiga länderna behöver utan mer investeringar, ökad handel och tillgång till den globala marknaden. Världen behöver frihandel nu, framför allt för jordens fattiga.

Uppdatering 26 juli 2007: En något längre version av denna artikel publicerades under rubriken "Framförallt jordens fattiga tjänar på frihandel" på insändarsidan i dagens Västerbottenskuriren.