26 januari 2008

En grundlagsreform behövs

Dagens DN debatt handlar om Sveriges grundlagar. Pär-Arne Jigenius skriver att Sverige bör införa en författningsdomstol som exempelvis USA. Det är ett bra förslag. Sveriges politiska system litar alldeles för mycket på att röstmaximerande politiker ska se till det allmänna bästa utan att ta vara på juridikens respekt för principer.

För att grundlagen ska ha någon mening måste den också vara mycket svår att ändra. Med dagens regler kan politiker skriva om grundlagen i stort sett som de vill. En konstutionell reform bör slutligen innehålla maktdelning mellan en president och en tvåkammarriksdag, gärna med inslag av majoritetsval i enmansvalkretsar.

Demokrati är inte bara femtionenprocentsstyre. En verklig demokrati måste innehålla ett flertal spärrar mot maktmissbruk, statsfinansiell ansvarslöshet och inskränkningar av individens frihet.

Debattartikeln fokuserar på hur man kan förbättra tryckfrihetsförordningen. Det kan nog vara klokt att se över den, men det måste ske med försiktighet. Den första tryckfrihetsförordningen infördes 1766 efter en insats från "den svenska liberalismens fader", Anders Chydenius. Om en ändring av denna svenska tradition hastas igenom finns det risk för att tryck- och yttrandefriheten minskar, exempelvis genom ett förbud mot könsdiskriminerande reklam.

4 kommentarer:

 1. Hej,

  jag får uppfattningen att du till större delen tycks vilja kopiera det amerikanska statsskicket på nationell nivå. Det är inget jag förespråkar, men jag köper vissa av dina idéer.

  Redan idag kan alla domstolar, myndigheter också för den delen, välja att inte tillämpa en lag elelr förordning på grund av att den anses stridande mot grundlagen. Grundlagar är inte lätta att ändra, om du anser det.

  Jag tycker det vore beklagligt om en domstol hade vetorätt mot lagar stiftade av riksdagen och dwet finns många sätt att stoppa en lag i riksdagen om den skulle strida mot övrig lagstiftning eller de mänskliga rättigheterna.

  Sedan har vi Lagrådet som granskar om lagförslag är förenliga med övrig svensk lagstiftning, inklusive grundlagen.

  Problemet för mig är att Lagrådet utgörs av domare från Högsta dosmtolen. Det vore bättre med ett oberoende lagråd som inte består av domare.

  Glöm sedan inte att en stor mängd jurister på departement och i den övriga statsmakten granskar och utreder konsekvenserna av olika lagförslag. innan de blir en färdig produkt.

  En bra förbättring vore om man gjorde nomierningsförfarandet av domare till Högsta domstolen offentlig i riksdagen. Man kanske skulle ha ett öppet ansökningsförfarande med krav på vissa meriter, samt offentlig utfrågning. Kanske skulle man kräva kvalificerad majoritet i riksdagen för att ett justitieråd i HD skulle få tillsättas.

  Hittills är det ju regeringen som efter eget tycke tillsätter landets högsta domare.

  Majoritetsval i enmansvalkretsar behöver inte vara dumt om det tillämpas med modifikationer och det får inte bli så att kandiater med mest pengar får bäst chans.

  Tvåkammarriksdag förstår jag inte varför du förespråkar.

  Thabo 'Muso

  SvaraRadera
 2. Lagrådet granskar ju bara och kan inte stoppa beslut. Att ändra grundlagen är ju nästan lika enkelt som att stifta en vanlig lag, med enkel majoritet. Det är bara att det ska vara ett val emellan. Jämför USA där senaten, representanthuset, presidenten och tre fjärdedelar av staterna måste godkänna en ändring. Som någon debattör påpekade är det ovanligt att domstolarna tar hänsyn till grundlagen.

  En tvåkammarriksdag behövs om man ska kunna ta vara på fördelarna med både enmansvalkretsar och flermansvalkretsar.

  SvaraRadera
 3. Hej,

  Nja, jag vill nog inte ha en renodlad författningsdomstol. Däremot vill jag, som nu börjar förespråkas, gärna att Lagrådets yttranden skall bli obligatoriska innan ett lagförslag läggs fram inför riksdagen. Jag vill också att Lagrådet helt frikopplas från anställda HD-ledamöter.

  Man skulle kunna utöka riksdagens budget så att ledamöterna och utskotten fick bättre chans att
  anlita egna jurister som kunde granska lagförslagens förenlighet med grundlag.

  Man kan redan i dag begära en direkt fråga i HD om en lags förenlighet med grundlag.

  Jag håller nog med om att grundlagen idaghar en alldeles för svag ställning i svenska domstolar och varför det är så är en något separat och komplicerad sak.

  Lösningen vore nog att man skrev en svensk konstitution som i likhet med den amerikanska konstitutionen är mycket kort till sin utformning. Konstitutionen skulle vara överordnad alla andra grundlagar. Dessutom kunde man göra prejudikat absolut bindande, vilket de till skillnad från USA inte är i Sverige.

  Vad gäller Sverige delar jag dock inte din åsikt om att vi skulle ha tvåkammarriksdag på grund av de orsaker du framför. Vi kan ha enmansvalkretsar med en enda bibehållen kammare. Valkretsarna kunde fortfarande representeras av kandidater från våra partier.

  Tvåkammarsystem vore bättre på EU-nivå och jag tror att de kommer att bli så inom de kommande 20 åren. Vi kanske också skulle ha ett direktval av en EU-president. Trots att EU har så många nationer med egen historia, språk och kultur tror jag det vore möjligt.

  Ändringar av grundlagen kan bli jättesvår om man tar till de extraordinära rättsmedel som finns för att stoppa grundlagsändringar.

  Mvh,

  Thabo 'Muso

  SvaraRadera
 4. Jag delar dina uppfattningar i mycket. Men anser du verkligen att monarkin bör avskaffas?!

  SvaraRadera