08 mars 2008

Avskaffa strandskyddet!

De missunsamma von oben-människorna i Naturskyddsföreningen reagerar mot att regeringen vill luckra upp strandskyddet något och lätta på överklagningsraseriet. Föreningen har i artikeln inga konkreta exempel på hur naturlivet skulle hotas om fler fick bygga sig en sommarstuga vid vattnet. För Naturskyddsföreningen räcker det med att någon nämner byggande eller utveckling för att de instinktivt ska se rött.

Det är tråkigt att se hur miljöorganisationerna har blivit en destruktiv nej till allt-rörelse. De skulle ha stor potential att arbeta som en frivillig och positiv kraft inom ett frimarknadssystem i stället för att ständigt motarbeta detta system.

14 kommentarer:

 1. Strandskyddet har bland annat för avsikt att värna allemansrätten. Alla människor ska ha rätt att vistas i närheten av vatten och vattendrag med avseende på strandskyddet.
  Har du någon gång hört talas om allemansrätten ?

  SvaraRadera
 2. Strandskyddet har bland annat för avsikt att värna allemansrätten. Alla människor ska ha rätt att vistas i närheten av vatten och vattendrag med avseende på strandskyddet.
  Har du någon gång hört talas om allemansrätten ?

  SvaraRadera
 3. Kompromiss med strandskyddet


  Min pappa äger en halvholme vid en sjö i Heby kommun. Han får inte bygga där inte ens sätta upp en brygga på sin egen mark. Medan på samma holme finns 3st fritidshus då har fått bygga för att det var en annan lagstiftning då. Så orättvist ska det inte behöva vara? Som det är nu så är det Allemansrätten som bestämmer över min pappas mark. Han tycker man ska göra en kompromiss att få bygga längre upp ca 50m från stranden och göra en privat zon längst den ev. stugan och sedan så kan allmansrätten få vara där hur mycket de vill. Han ska även få ha en brygga, men det ska finnas en lag som säger att Han inte får bussa i väg folk som vill vara på hans brygga. Sådan kompromiss är han med på helt till fullo.

  SvaraRadera
 4. kompromiss med strandskyddet varför inte?

  Bygg 50 meter från vattnet, det finns plats för allmänheten ändå. Det är bra för Sverige att det byggs vid vattnet och ringa in stugan bara. Sedan så kan allmänheten vara vid stranden som vanligt.

  Man ska få sätta ut en brygga, men det ska finnas en lag som säger att man inte kan mota bort folk som vill vara på bryggan eller vid marken, det är bara stugan och ca 5 meter runt om själva stugan som är tomten, resten är för allmänheten d.v.s allemansrätten.

  Så varför kan man inte kompromissa med strandskyddet, så att markägare kan få bygga vid vatten och samtidigt tycker jag att folk ska få vara där som vanligt, att plocka bär, tälta, bada och använda bryggan samt resten av marken mm.

  Det räcker att strandskyddet är på 50 meter. Annars blir det så stora tomter och dyra i inköp om man inte får bygga närmare än 100 m som det är i dagens lag. Det är bra för landet om man bygger mer vid landsbygden där det är mindre med folkmängd.

  Hur kul är det med bara skog och igenväxta ständer som man knappt kan gå i land. Det blir mer liv och rörelse i en sjö om det finns mer stugor.

  Strandskyddets lag är en gammal lag från 50-talet, det är verkligen dags att förnya den och göra den mer rättvis, för den inskränker på äganderätten.

  Kommunen kan köpa in mer mark av oss markägare eftersom vi inte får bygga vid vatten för att dispenser från strandskyddet är alldeles för restriktiva. Så kan väl kommunen göra naturreservat eller vad de vill med marken.

  Med detta förnuft så kan markägare använda marken och allmänheten kan få vara där. På så sätt blir det inte lika orättvist. Varför kan det inte vara så?

  SvaraRadera
 5. Den nya lagen om strandskyddet

  När man gjorde om strandskydds bestämmelserna 2009 så har det blivit mycket svårare. Tidigare kunde man få dispens för gamla avstyckade tomter men det gäller inte längre. Samt möjligheten till lucktomter är även det borttaget i de nya bestämmelserna om strandskyddet.

  Enligt den nya lagen så är det i stort sett bara genom att kommunerna utser speciella områden genom planläggning som det kan bli lättnader i strandskyddet. Att få så kallad enskild strandskyddsdispens utanför de här områdena, är det minst lika hårda krav på nu med den nya lagen.

  Att söka strandskyddsdispens har också blivit mycket dyrare, än gamla lagen.Det har även blivit krav att man måste ha en kontrollansvarig som ska åka och kolla vid flera tillfällen så att allt går rätt till i ett eventuellt bygge av ett enkelt fritidshus. Det blir extra dyra sanktionsavgifter som följd.

  Än så länge så har de nya strandskyddsreglerna minskat förhoppningarna att det skulle gå lättare att erbjuda attraktiva strandnära tomter till inflyttare i landsbygden.

  SvaraRadera
 6. En kompromiss mellan allemansrätten och strandskyddet

  Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av allemansrätten men
  för att det ska kunna fungera mycket bättre krävs det större
  möjligheter till variation och anpassning av dess tillämpning och
  utformning. Ett bättre utformat strandskydd gynnar inte minst
  glesbygden och dess förutsättningar för att folk inte ska flytta i
  från landsbygden. Det är viktigt att bevara attraktionskraften för
  att slippa att folk flyttar där i från. Det är bra att vi får
  folk som bor och handlar i våra affärer som annars måste stänga
  och flytta till större städer vore ju synd.

  SvaraRadera
 7. Det är så här den nya strandskyddslagen fungerar

  Kommunerna ska ansvara för strandskyddet och ge dispens Men alla dispenser granskas av länsstyrelsen och över länsstyrelsen granskar Naturvårdsverket och Boverket och en massa friluftsföreningar. Kommunerna vill ju sköta sig och det innebär att det blir mycket svårt att få en dispens av kommunen. Chansen att få dispens beviljad efter alla överprövningar är ungefär 1 %.

  SvaraRadera
 8. En skärpning av lagen vore verkligen på sin plats

  Den nya strandskyddslagens tillämpning som den utarbetats av Naturvårdsverket och i första hand utövas av landets länsstyrelser, även kommunerna är naturligtvis tvingade att följa regelverkets föreskrifter till punkt och pricka och då har följden blivit att länsstyrelserna upphäver i princip alla beviljade strandskyddsdispenser som beslutas av kommunerna. Naturvårdsverket tar ingen hänsyn till markägarens rätt att förfoga över egen mark överhuvud taget. Strandskyddslagens lagtext bör verkligen ses över i syfte att återge markägare inom strandskyddsområden rätten att disponera åtminstone en liten del av sin egen mark som inte är möjlig i dagens lag om strandskydd.

  SvaraRadera
 9. Måste bli bättre samarbete mellan kommunen och länsstyrelsen

  För att strandnära bebyggelse skall kunna utvecklas så bör tillämpningen av länsstyrelsernas överprövningar ses över ordentligt så att det inte blir så att kommunen beviljar strandskyddsdispens för den person som sökt det och sedan får han ett avslag av länsstyrelsen ett par veckor senare, då blir man ju lurad, föst glad och sedan ledsen . Så får det inte gå till. Kommunen och länsstyrelsen måste börja samarbeta bättre. Det är ju som att köpa en vara och sedan så tar de av han varan, utan att få pengarna tillbaka.

  SvaraRadera
 10. Larvigt att inte få fälla träd inom ett strandskyddsområde

  I alla andra situationer är trädfällning i princip inte tillåtet. Det är förbjudet att vidta åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
  Vill man ändå fälla enstaka träd krävs dispens från länsstyrelsen (eller kommunen om denna övertagit ansvaret), såvida strandskyddet inte är upphävt.

  SvaraRadera
 11. Strandskyddsreglerna bör ändras snarast

  Myndigheterna som Naturvårdsverket och Boverket borde verkligen ha föreslagit att mindre sjöar och vattendrag med lågt skyddsvärde helt undantas från strandskyddet, men så blev det alltså inte. Den lättnad som man vill införa för mindre sjöar och vattendrag är förenad med krav om prövningar i varje enskilt fall ändå.

  Länsstyrelserna kommer att fortsätta med sina strikta bedömningar och att bedömningarna tar alldeles för lång tid med handläggning av strandskyddsdispenser. Det saknas helt förslag om att ta bort kravet på att nya fritidshus måste byggas intill befintlig bebyggelse för att få dispens från strandskyddet i så kallade LIS-områden.

  På många ställen vid vattendrag finns det inga fritidshus att bygga intill och det gör att det blir helt omöjligt att få bygga nytt där.

  Markägare har vid flera upprepade tillfällen framhållit att reglerna behöver ändras så att kommunerna får större inflytande över strandskyddsdispenser.

  Något sådant förslag finns dock inte alls trots att kommunerna vet bäst vilka strandnära områden som är viktiga att bygga fritidshus i för att verkligen främja landsbygdens utveckling i framtiden. Reglerna om strandskydd bör ändras få fort som möjligt och Länsstyrelsen bör inte ha någon rätt att överpröva. Låt kommunen få bestämma strandskyddsdispenserna.

  SvaraRadera
 12. Enklare förslag på strandskydd

  Vi har strand så det räcker till alla som bor i Sverige. Strandskyddet bör verkligen reformeras ändras så att det blir lättare att bygga vid vatten i

  glesbygd. Man borde få åtminstone få använda en liten del av sin egen mark att bygga på och inget mer. Detta borde vara ett villkor för att få

  dispens. Resten av sin mark vid vattnet kan gott vara för allmänheten alltså allemansrätten bör gälla fast man får bygga sig en liten röd stuga

  med vita knutar. Varför kan man inte kompromissa med strandskydd? Jag skulle gärna vilja ha ett svar varför man inte kan få bygga på endast en begränsad del av sin egen mark??

  SvaraRadera
 13. Förenkla strandskyddet 2014

  Dagens lagstiftning är på flera sätt fullständigt absurd.

  Att få bygga ett fritidshus 50 meter från stranden vid en liten sjö dit ingen annan kommer - förutom något Rådjur?

  Glöm det! Här ska något oklart naturvärde skyddas. Sedan finns det ett

  krav på att nya hus ska byggas vid befintliga byggnader vilket blir ett

  Moment 22 eftersom det inte finns några hus att bygga intill.

  SvaraRadera
 14. Luckra upp strand-skyddet

  Det saknas verkligen förslag om att ta bort kravet på att nya fritidshus

  måste byggas intill befintlig bebyggelse för att få dispens från

  strandskyddet i så kallade LIS-områden. På flera håll i Sverige finns det

  inga alls hus att bygga intill. Allians-regeringens Allians-regeringen ändra

  på strand-skyddsreglerna så fort som möjligt, det är snart regerings byte.

  Snart tar MP över o då e det kört.

  SvaraRadera