Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

30 juli 2008

"Snabb tvistlösning viktig för unga som jobbar"

Med anledning av arbetsgruppen Jobb för ungas nya rapport om tvistlösning på arbetsmarknaden utan inblandning från facket skriver jag och Hannes Beckman i dag på Västerbottenskurirens debattsida:

Arbetsmarknaden består i normalfallet av ett väl fungerande samspel mellan anställda och arbetsgivare. Det finns dock undantag. Att som ung anställd hamna i konflikt med arbetsgivaren kan vara riktigt tufft. I vårt arbete med att forma nya idéer för moderata ungdomsförbundet i arbetsgruppen Jobb för unga har vi stött på många berättelser där unga anställda kommit i kläm och chansen till upprättelse varit liten.

Ett exempel som förekommer i flera berättelser handlar om arbetsgivare som betalar ut löner för sent, betalar ut fel lön eller inte drar skatter på korrekt sätt. Detta är en särskilt svår situation att hamna i som ung då man ännu inte hunnit bygga upp den ekonomiska buffert för bortfall som många äldre har i form av bostad eller eget sparande. Att lönen inte kommer rätt månad kan göra skillnaden mellan att ekonomin går ihop eller inte.

Som ung anställd är det inte ovanligt att man arbetar utan skriftligt avtal. Detta försvårar ytterligare situationer av konflikt med arbetsgivaren, då det är svårt att bevisa vad man tidigare kommit överens om. Många unga arbetar även inom yrken där personalomsättningen är hög och kraven på en viss specifik kompetens inte är särskilt höga. Även krav på oskattat arbete förekommer. Detta är några exempel på situationer unga anställda kan hamna i.

I det fall man som ung anställd hamnar i konflikt med sin arbetsgivare är chansen till upprättelse begränsad. Landets domstolar har lång handläggningstid och att stämma sin arbetsgivare kan både vara dyrt och riskfyllt. Få känner dessutom till hur det juridiska systemet fungerar.

För de unga anställda som är anslutna till arbetstagarorganisationer är dock möjligheterna något större. Många omfattas av olika rättskyddsförsäkringar och organisationerna har lång erfarenhet av hur man framgångsrikt förhandlar med arbetsgivare för den enskildes räkning utan att den juridiska processen blir nödvändig.

Medlemskap i en arbetstagarorganisation tilltalar dock allt färre. Är man inte socialdemokrat är LO-förbunden inget alternativ. På samma sätt har skandaler och felprioriteringar givit organisationerna dåligt renommé. Organisationerna har även för vissa kommit att representera den arbetsmarknad som stängt dem eller närstående ute. Oavsett skälen bör även oorganiserade unga arbetande ha tillgång till effektiva rättsmedel och en chans till upprättelse vid felaktigheter från arbetsgivarens sida. Därför föreslår vi i en delrapport flera olika åtgärder.

Vi föreslår bland annat att ett nytt förfarande införs vid landets underrätter för snabb och billig handläggning av brådskande arbets- och civilrättsliga tvister.
Vi föreslår också att ett ombudsmannaämbete eller en civil motsvarighet införs för processföring i arbets- och civilrättsliga tvister av principiell eller annars viktig karaktär. Vi föreslår vidare att en nämnd eller motsvarande civilt organ införs för avgörande av tvister utan bindande verkan, men med sådan kompetens att deras avgöranden kan fungera som substitut till faktiska förstainstansavgöranden.

Vi menar också att vikten av skriftliga anställningsavtal, egna besparingar och goda försäkringsskydd måste uppmärksammas för unga anställda. På lång sikt bör även inbetalningarna av inkomstskatter flyttas från arbetsgivaren till den anställde så att risken att bli lurad av arbetsgivaren minskar.
I höst presenterar vi vår samlade rapport kring unga och jobb. Vår förhoppning är att vårt arbete kommer att kunna bidra till nödvändiga förändringar i Sverige så att unga i framtiden kan möta en bättre och tryggare arbetsmarknad.

Varför skulle det inte fungera i Sverige? Del 3: Bostadsmarknaden

Den brittiska bostadsmarknaden är sedan Thatchertiden till största delen oreglerad. Den som vill kan ordna en bostad i London på en dag. Det finns ingen bostadskö. Hyrorna är dock mycket höga, men det torde bero på ett högre kostnadsläge och på att myndigheterna begränsar var man får bygga. Ett exempel är Hyde Park som är 250 hektar i stort sett oproduktiv mark (med till och med oslaget gräs på sina håll) mitt i London.

Miljontals människor från hela världen tycker att det är värt de höga hyrorna att bo i London, något de kanske inte skulle ha möjlighet till om hyrorna var reglerade (med tillhörande bostadsbrist) som i Sverige.

23 juli 2008

Ny MUF-rapport med alternativ till facket

I dag släppte den arbetsgrupp inom MUF som jag är medlem i, Jobb för unga, en rapport om alternativ till hur konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare om exempelvis löneutbetalning kan lösas utan att facket behöver blandas in.

Svenska Dagbladets ledarblogg har en kommentar med intressanta synpunkter. Vi har tittat lite på hur man kan göra det lättare för arbetstagare att driva tvister när arbetsgivaren inte har hållit sin del av avtalet. De civila organ eller ombudsmän som diskuteras behöver ju inte vara statliga som diskrimineringsombudsmannen eller ARN, utan kan drivas utanför statlig kontroll som exempelvis Etiska rådet mot könsdiskriminerande reklam (med hemsida som en idrottsförening i division sex) eller Centrum för rättvisa.

12 juli 2008

Varför skulle det inte fungera i Sverige? Del 2: Arbetsmarknaden

Den brittiska arbetsmarknaden är mindre reglerad än den svenska och andelen fackföreningsmedlemmar är mindre än 30 procent. Detta leder till att det finns fler jobb och är lättare att få dem. Jag har fått två jobb under en vecka i London. I skyltfönstren på engelska affärer ser man ofta skyltar om att man söker efter personal. Med en mer liberal och fleibel arbetsmarknad får man större rörlighet och en mer dynamisk ekonomi.

07 juli 2008

Varför skulle det inte fungera i Sverige? Del 1: AlkoholförsäljningMedan många andra politiskt aktiva befinner sig i Almedalen är jag i London och söker jobb. De liberala ögonen är dock alltid uppmärksamma och i dag startar jag en serie om politikområden där Storbritannien har en liberalare och bättre fungerande politik.

Först ut är detaljhandelsförsäljning av alkohol. England har som bekant inget monopol och åldersgränsen är 18 år. Vad vi vet har dock England inte fallit ned i social kollaps och sedernas förfall. Mordfrekvensen är exempelvis lägre än i Sverige.