30 juli 2008

"Snabb tvistlösning viktig för unga som jobbar"

Med anledning av arbetsgruppen Jobb för ungas nya rapport om tvistlösning på arbetsmarknaden utan inblandning från facket skriver jag och Hannes Beckman i dag på Västerbottenskurirens debattsida:

Arbetsmarknaden består i normalfallet av ett väl fungerande samspel mellan anställda och arbetsgivare. Det finns dock undantag. Att som ung anställd hamna i konflikt med arbetsgivaren kan vara riktigt tufft. I vårt arbete med att forma nya idéer för moderata ungdomsförbundet i arbetsgruppen Jobb för unga har vi stött på många berättelser där unga anställda kommit i kläm och chansen till upprättelse varit liten.

Ett exempel som förekommer i flera berättelser handlar om arbetsgivare som betalar ut löner för sent, betalar ut fel lön eller inte drar skatter på korrekt sätt. Detta är en särskilt svår situation att hamna i som ung då man ännu inte hunnit bygga upp den ekonomiska buffert för bortfall som många äldre har i form av bostad eller eget sparande. Att lönen inte kommer rätt månad kan göra skillnaden mellan att ekonomin går ihop eller inte.

Som ung anställd är det inte ovanligt att man arbetar utan skriftligt avtal. Detta försvårar ytterligare situationer av konflikt med arbetsgivaren, då det är svårt att bevisa vad man tidigare kommit överens om. Många unga arbetar även inom yrken där personalomsättningen är hög och kraven på en viss specifik kompetens inte är särskilt höga. Även krav på oskattat arbete förekommer. Detta är några exempel på situationer unga anställda kan hamna i.

I det fall man som ung anställd hamnar i konflikt med sin arbetsgivare är chansen till upprättelse begränsad. Landets domstolar har lång handläggningstid och att stämma sin arbetsgivare kan både vara dyrt och riskfyllt. Få känner dessutom till hur det juridiska systemet fungerar.

För de unga anställda som är anslutna till arbetstagarorganisationer är dock möjligheterna något större. Många omfattas av olika rättskyddsförsäkringar och organisationerna har lång erfarenhet av hur man framgångsrikt förhandlar med arbetsgivare för den enskildes räkning utan att den juridiska processen blir nödvändig.

Medlemskap i en arbetstagarorganisation tilltalar dock allt färre. Är man inte socialdemokrat är LO-förbunden inget alternativ. På samma sätt har skandaler och felprioriteringar givit organisationerna dåligt renommé. Organisationerna har även för vissa kommit att representera den arbetsmarknad som stängt dem eller närstående ute. Oavsett skälen bör även oorganiserade unga arbetande ha tillgång till effektiva rättsmedel och en chans till upprättelse vid felaktigheter från arbetsgivarens sida. Därför föreslår vi i en delrapport flera olika åtgärder.

Vi föreslår bland annat att ett nytt förfarande införs vid landets underrätter för snabb och billig handläggning av brådskande arbets- och civilrättsliga tvister.
Vi föreslår också att ett ombudsmannaämbete eller en civil motsvarighet införs för processföring i arbets- och civilrättsliga tvister av principiell eller annars viktig karaktär. Vi föreslår vidare att en nämnd eller motsvarande civilt organ införs för avgörande av tvister utan bindande verkan, men med sådan kompetens att deras avgöranden kan fungera som substitut till faktiska förstainstansavgöranden.

Vi menar också att vikten av skriftliga anställningsavtal, egna besparingar och goda försäkringsskydd måste uppmärksammas för unga anställda. På lång sikt bör även inbetalningarna av inkomstskatter flyttas från arbetsgivaren till den anställde så att risken att bli lurad av arbetsgivaren minskar.
I höst presenterar vi vår samlade rapport kring unga och jobb. Vår förhoppning är att vårt arbete kommer att kunna bidra till nödvändiga förändringar i Sverige så att unga i framtiden kan möta en bättre och tryggare arbetsmarknad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar