Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

26 december 2010

LO förnekar grundläggande nationalekonomi, igen

Kloka synpunkter från Långtidsutredningen:
Tre nya delrapporter i den statliga Långtidsutredningen har presenterats. En av de mer kontroversiella delarna var författade av professor Nils Gottfries vid Uppsala universitet. Han förespråkade sänkta löner för äldre och lägre löneökningar för att skapa fler jobb.

– Arbetslösheten beror på för höga löner, sade Nils Gottfries vid presskonferensen.

Han sade att dagens ekonomer är överens om att utbudet på arbete är beroende av lönenivåerna, och att lägre löner alltså leder till färre arbetslösa.

Nils Gottfries menade också att vi behöver en löneflexibilitet på individnivå, vilket skulle innebära att 55–65-åringar skulle få lägre lön än 40-åringar eftersom produktiviteten sjunker med åldern.
LO-"ekonomerna" håller förstås inte med. "Det här härstammar från ekonomisk teori och har ingen verklighetsförankring", säger en av dem, utan att komma med några verkliga argument. Nu väntar vi på att LO-fysikerna ska såga den arbetarklassfientliga relativitetsteorin och på att LO-geograferna ska deklararera att jorden är platt. Jordens rundhet är förstås bara en kapitalistisk konspiration för att kunna importera billiga varor från Kina som dumpar lönerna i Sverige.

18 december 2010

Timbro granskar julhandeln

Tankesmedjan Timbro släpper i dag en rapport av Lydiah Wålsten som granskar Svensk Handels och andras retorik kring julhandeln. Wålsten noterar att Svensk Handel inte justerar för inflation (eller befolkningsökning) när de proklamerar att julhandeln slagit nytt rekord (i år igen). Därför är siffrorna vilseledande.

Dagens goda nyhet tog naturligtvis hänsyn till priser och befolkning när sajten konstaterade nytt julhandelsrekord 2009. Även i år kommer den inflationsjusterade julhandeln att slå rekord. Igen.

08 november 2010

Invandrare oftare brottsoffer

Uppdaterad statistik från Brottsförebyggande rådet kan kanske medverka till att debatten om invandrare och brottslighet blir mer nyanserad. BRÅ:s siffror visar nämligen tydligt att personer födda utanför Sverige i betydligt högre utsträckning än svenskfödda uppger sig vara utsatta för brott.

Det finns också anledning att tro att invandrare underrapporterar sin utsatthet, eftersom människor som lever i en brottsutsatt miljö sannolikt vänjer sig vid detta i någon grad.

Överrisk för invandrare 2009

Misshandel: 55%
Allvarlig misshandel: 80%
Hot: 24%
Sexualbrott: 88%
Personrån: 0%
Trakasserier: 110%
Bedrägeri: 96%

Alla brott mot person: 48%

Procent större risk en utlandsfödd person hade att anse sig vara utsatt för brott jämför med svenskfödda personer med minst en förälder född i Sverige. Källa: BRÅ, tabell A

Överrisken för invandrare att vara brottsoffer är dock lägre än överrisken för invandrare att vara misstänkta för brott.

GP | TV 4 | SR | HD

20 oktober 2010

The world's ten most important diagrams

It is difficult to find good data about the state of humanity. For this reason, this blog post contains the latest figures – and prognoses in some cases – for the ten most important indicators of the state of the world: economic freedom, income, poverty, hunger, water, electricity, literacy, life expectancy, democracy and war. Those who want to know more are recommended to read In Defence of Global Capitalism by Johan Norberg, even if some of the statistics are a bit outdated.

Economic freedom is the freedom to own things, not pay high taxes, trade with other people and countries and run businesses without government restrictions. Economic freedom has increased substantially over the last few decades:


Economic freedom. Weighted average for countries with 86 percent of world population on a scale 1–10.
Source: Own calculations based on Economic Freedom of the World (Swedish)

And since more economic freedom causes higher growth, it is not surprising that world income (GDP) per person has increased. Can you spot the financial crisis in the diagram below? You may need a magnifying glass.


Income. GDP per person in dollars, adjusted for inflation and price level.
Source: Angus Maddison (1950-2008), IMF (2009-2015)

The world has become more equal over the last few decades. This has made the effect of increased prosperity on poverty even more profound:


Extreme poverty. Share of people that lives on less than $1.25 per day, adjusted for inflation and price level.
Source: Chen & Ravallion 2008 (1981-2005), Global Monitoring Report 2010 (2005-2020)

Hunger and poverty are likely to be closely associated. Therefore it is surprising that hunger is exhibiting a much slower rate of decrease since the mid-1990s. It is also believed that hunger increased temporarily during the 2009 financial crisis.


Hunger. Share of people who are undernourished.
Source: FAO

Access to water and electricity has improved dramatically, though, thanks to investment over a long period of time.


Water. Proportion who has access to a safe water source.
Source: World Development Report 1994 (1975-1990), WDI (1990-2008)


Electricity. Share of people who have electricity.
Source: World Energy Outlook 2002, s. 380

World literacy is also increasing, hand in hand with rising prosperity and school enrollment:


Literacy. Proportion of people over the age of 15 who can read and write.
Source: Unesco (1970-1980), WDI (1990-2008)

Health is improving in pace with economic and technological progress:


Life expectancy.
Source: World Population Prospects: The 2008 Revision

The correlation between economy and democracy is strong. Hence it is not surprising that we see a long-run positive trend for the share of people who live in democracies (green):


Democracy. Proportion of people who live in democracies.
Source: Own calculations based on Polity IV (Swedish)

Two democracies have never made war against one another. That is in all likelyhood a partial explanation of the fact that the war death rate decreased by 95 percent between the Cold War and today:


War. War deaths per year per million people.
Source: Human Security Report 2009

(This blog post is available in Swedish here.)

17 oktober 2010

Världens tio viktigaste diagram – hela listan

Det är svårt att hitta bra statistik om hur mänskligheten egentligen mår. I detta inlägg finns därför de senaste siffrorna – och prognoserna i förekommande fall – för de tio viktigaste indikatorerna på världens tillstånd: ekonomisk frihet, inkomst, fattigdom, hunger, vatten, elektricitet, läskunnighet, medellivslängd, demokrati och krig. För den som vill veta mer rekommenderas Världens välfärd av Johan Norberg, även om den börjar bli lite inaktuell.

Ekonomisk frihet är friheten att äga saker, inte betala så mycket skatt, handla med andra människor och länder och driva företag utan statliga restriktioner. Den ekonomiska friheten har ökat kraftigt de senaste decennierna:


Ekonomisk frihet. Tiogradig skala, vägt genomsnitt för länder med 86 procent av världens befolkning.
Källa: Egna beräkningar utifrån Economic Freedom of the World

Och eftersom mer ekonomisk frihet ger högre tillväxt är det inte så förvånande att världens inkomst (BNP) per person ökat. Ser du finanskrisen i diagrammet nedan? Du kan behöva ett förstoringsglas.


Inkomst. BNP per person i dollar, justerat för inflation och prisskillnader.
Källa: Angus Maddison (1950-2008), IMF (2009-2015)

Världen har blivit mer jämlik de senaste decennierna, vilket gör att välståndsökningen är mycket tydlig i fattigdomsstatistiken:


Extrem fattigdom. Andel som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen, justerat för inflation och prisskillnader.
Källa: Chen & Ravallion 2008 (1981-2005), Global Monitoring Report 2010 (2005-2020)

Hunger och fattigdom torde vara nära sammankopplade. Därför är det förvånande att hungern visar en betydligt svagare minskning sedan mitten av 1990-talet, och man tror även att hungern tillfälligt ökade under finanskrisen 2009.


Hunger. Andel människor som är undernärda.
Källa: FAO

Tillgången till vatten och elektricitet har dock förbättrats kraftigt, tack vare investeringar under en lång tid.


Vatten. Andel som har säker tillgång till vatten.
Källa: World Development Report 1994 (1975-1990), WDI (1990-2008)


Elektricitet. Andel människor som har elektricitet.
Källa: World Energy Outlook 2002, s. 380

Även läskunnigheten ökar i världen, hand i hand med det stigande välståndet och det allt högre skoldeltagandet (samtidigt som barnarbetet minskar).


Läskunnighet. Andel över 15 som kan läsa och skriva.
Källa: Unesco (1970-1980), WDI (1990-2008)

Hälsan förbättras i takt med de ekonomiska och tekniska framstegen:


Medellivslängd.
Källa: World Population Prospects: The 2008 Revision

Sambandet mellan ekonomi och demokrati är starkt. Därför är det inte förvånande att vi ser en långsiktig uppåtgående trend för andelen människor som lever i demokratier (grönt):


Demokrati. Andel människor som bor i demokratier.
Källa: Egna beräkningar utifrån Polity IV

Två demokratier har aldrig krigat mot varandra. Det är säkerligen en delförklaring till att dödstalet i krig har minskat med 95 procent mellan kalla kriget och i dag:


Krig. Dödsfall i krig per år, per miljon människor.
Källa: Human Security Report 2009

16 oktober 2010

Nya diagram om demokratins utveckling

Det är svårt att hitta bra statistik över demokratins ställning i världen. Forskningsprojektet Polity IV har satt betyg på de flesta av världens länder för åren 1800 och framåt, men det är svårt att hitta någon bra sammanställning av demokratins utveckling under 1800- och 1900-talen. I detta blogginlägg presenteras bearbetningar av Politystatistiken för att ge en bild av demokratins utveckling.Diagrammet visar hur många människor som bor i länder som är demokratiska, ickedemokratiska eller som saknar data. Polity IV betygsätter världens länder på en skala från -10 till 10. Länder med en poäng på 6 eller högre bedöms vara demokratier. Med den begränsningen var bara USA en demokrati under diagrammets första 30 år, men fick därefter sällskap av allt fler länder.Detta diagram visar hur stor andel som bor i demokratiska respektiva ickedemokratiska länder. Vi noterar en uppgång fram till 1930 och därefter en nedgång. Efter andra världskriget kommer en andra demokratiseringsvåg, men demokratiseringen stagnerar under 1960- och 70-talen. I samband med Sovjetunionens upplösning uppstår den tredje demokratiseringsvågen.Det befolkningsvägda snittet berättar ungefär samma historia. På grund av brist på uppgifter kring andra världskriget visas inte snittet för dessa år. Notera också att det är svårt att jämföra snittet före och efter andra världskriget eftersom det finns uppgifter för ungefär hälften av världens befolkning fram till andra världskriget och för 80 procent (och ökande) efter kriget.

Klicka här för att ladda ned en Excelfil med all data. I filen kan du också ändra demokratigränsen från 6 till ditt önskade värde.

05 oktober 2010

Ge ekonomipriset till Robert Barro

Nobelprissäsongen har nu börjat. Vem eller vilka som får ekonomipriset avslöjas på måndag, den 11 oktober.

Jag hoppas att Harvardekonomen Robert Barro får priset. Han är sedan 40 år en extremt produktiv forskare som skrivit om den statliga upplåningens effekt på sparandet, konjunkturcykler och ekonomisk tillväxt.

Andra tillväxtforskare som kan komma i fråga är Paul Romer och Charles I. Jones. Vill man uppmärksamma klimatekonomer så finns William Nordhaus och Martin Weitzman. Tyvärr brukar Nobelkommittén gilla att uppmärksamma keynesianer, och då ligger N. Gregory Mankiw och David Romer bra till.

14 september 2010

Hungern minskar

Mitt i valrörelsen kommer glädjande nyheter från FN:s jordbruksorgan FAO: världshungern beräknas ha minskat med 100 miljoner människor mellan 2009 och 2010, till samma nivå som 2005–2007. Världshungern tangerar därmed en ny lägstanivå.

21 augusti 2010

Skellefteåmoderaterna går till val på lägre skatt

I veckan presenterade Moderaterna i Skellefteå sitt valprogram, och jag är glad över att ha varit med och tagit fram det. Den största nyheten är att vi till skillnad från förra valet och som enda parti går till val på lägre skatt, med 50 öre som ett första steg. Gruppledaren Andreas Löwenhöök skriver mer på sin blogg.

10 augusti 2010

Debattartikel: Miljöpartiet och köpcentra

I går skrev jag på norran.se:

Tidigare i sommar kom Miljöpartiet med ett verklighetsfrånvänt förslag. Partiet vill införa ett femårigt förbud mot byggande av köpcentrum utanför stadskärnorna. Motiveringen är att rädda butiker i innerstäderna. Men Aftonbladets lögndetektor visar att Miljöpartiet har fel – enligt en utredning gynnas centrumhandeln av externa etableringar.

Språkröret Maria Wetterstrand pekar särskilt ut Ikea som ett företag man vill hindra från att etablera sig. Om Miljöpartiet hade fått bestämma hade det alltså inte blivit något Solbacken här i stan, inget Ikea i Haparanda och inget Storheden i Luleå. Det är tusentals arbetstillfällen som inte hade skapats.

Miljöpartiet har med detta utspel etablerat sig som ett bakåtsträvande och utvecklingsfientligt parti. Om du värnar om jobben i Skellefteå – rösta på Moderaterna.

09 augusti 2010

Insändare: Ungdomar sörjer inte värnplikten

Insändare i Norran den 6 augusti:

Avskaffandet är värnplikten är en av 2000-talets viktigaste frihetsreformer. Dessutom ger det ett bättre försvar. Med kontrakterade förband får vi ett professionellt och välövat försvar som står berett att hantera kriser i Sverige, i närområdet och i oroliga delar av världen.

Moderata ungdomsförbundet har genomfört en enkätundersökning som visar att stödet för förändringen är stort bland Skellefteås ungdomar. 117 gymnasieungdomar svarade på vår enkät under våren. Hela 88 procent tycker att det är bra att den militära grundutbildningen numera är frivillig.

Alliansregeringen har med sina förändringar av försvaret stärkt vår försvarsförmåga och avskaffat en stor inskränkning i människors frihet.

20 juli 2010

Debattartikel: Succé för lag om arbetstillstånd

I dagens Norran skriver jag om arbetskraftsinvandring:

I december 2008 införde regeringen nya, mer generösa regler för arbetskraftsinvandring. Det nya regelverket har hittills varit en succé. Under det första året med de nya reglerna beviljades exempelvis 2 086 dataspecialister arbetstillstånd i Sverige, främst från Asien. I USA har arbetskraftsinvandring varit mycket positiv för tillväxten – grundaren av Youtube är född i Taiwan och en av grundarna av Google är född i Ryssland.

Svenska företag har nu större möjlighet att få tag på den personal de behöver för att växa. De kan rekrytera nyckelkompetens från hela världen, något som kommer att hjälpa den svenska ekonomin – i synnerhet när vi nu går mot ljusare tider.

25 maj 2010

De rödgröna vill att USA ska överge Sydkorea

Om precis en månad är det 60 år sedan Koreakriget började. En FN-insats, där Sverige deltog, slog tillbaka det nordkoreanska anfallet på Sydkorea. De flesta FN-trupper var amerikanska, och sedan 1950 har USA och Sydkorea haft ett mycket tätt samarbete.

I början av kalla kriget stod större delen av Sydkoreas militär under amerikanskt befäl. 1978 överfördes befälet av sydkoreanska trupper i fredstid till Sydkorea, men fortfarande är det USA som har huvudansvaret för Sydkoreas försvar. Om Nordkorea skulle anfalla kommer en amerikansk general att ta över befälet över Sydkoreas försvarsmakt och leda krigsansträngningarna. Det är dock bestämt att från 2012 kommer Sydkorea att leda sin egen militär även i krigstid – även om Sydkoreas politiker tvekar om det är klokt att göra överföringen så snart.

Lagom till 60-årsminnet av Koreakriget framkommer det nu att Vänsterpartiet har fått de rödgröna att gå med på att kräva att Sverige ska uppmana USA att lämna alla militärbaser världen över, inklusive i Korea. Vad säger Sydkoreas Stockholmsambassad om det?
Ladies and gentlemen, next year we commemorate the 60th anniversary of the Korean War. More than 37,000 young American soldiers came to defend a country they never knew and a people they never met. And so that is why the Korean War must never be a forgotten war.

...

These brave soldiers defended freedom and liberty in Korea. And following in their footsteps, today there are more than 27,500 American men and women in uniform serving in the Republic of Korea, helping us defend our freedom and ensure our security. Many of them are doing what their grandfathers and fathers did by serving in Korea. And, of course, one of them is the current U.S. force commander, General Walter Sharp.

What these and many other Americans did was to help lay the foundation for freedom and democracy to bear fruit in the republic. The United States was the stepping stone that made possible Korea's ascent into prosperity, and herein lie the strength and the foundation of our alliance. The United States and the Republic of Korea share values, and we fought together side by side to defend these values. This is what makes our alliance so resilient and enduring.

The combination of U.S. assistance and Korea's determination and hard work led to phenomenal growth in all aspects. Korea was one of the poorest countries in the world, with a per capita GDP of less than 50 U.S. dollars in the 1950s. Now Korea became a country with a per capita GDP of close to $20,000; the size of its economy near the top 10 in global terms. Korea is also now a member of the G-20 and serving as one of the chairs of the troika of all the countries that gained independence.
Sydkoreas president Lee Myung-bak
Our support for South Korea's defense is unequivocal, and President Obama has directed his military commanders to coordinate closely with their Korean counterparts to ensure readiness and to deter future aggression.
USA:s utrikesminister Hilary Clinton

BT | SvD 1 | SvD 2 | SvD 3 | HD | SVT | GP | AB | Sydsvenskan

08 maj 2010

Barnarbetet minskar allt snabbare

Internationella arbetsorganisationen ILO släppte i veckan en ny rapport om barnarbete. ILO uppskattar barnarbetets omfattning 2000, 2004 och 2008. Dagens goda nyhet har tidigare rapporterat om ILO:s uppskattning för perioden 2000–2004.

Överlag har rapporten ett optimistiskt budskap. Barnarbetet fortsätter att minska, särskilt för de yngsta. Takten i barnarbetesminskning var större 2004–2008 än 2000–2004. År 2000 var 15,5 procent av alla i åldern 5–14 barnarbetare. Fyra år senare hade andelen minskat till 14,1 procent, och ytterligare fyra år senare till 12,6 procent.Även andelen ekonomiskt aktiva 5–14-åringar (en något bredare beteckning) minskar med accelererande takt. I den äldre åldersgruppen 15–17-åringar är marginellt färre ekonomiskt aktiva, en minskning från 35,2 till 35 procent mellan 2004 och 2008. Tyvärr verkar andelen i övre tonåren som arbetar i farliga yrken ha ökat, från 14,4 procent till 16,9 procent mellan 2004 och 2008. Det är dock fortfarande en procentenhet lägre än 2000 års nivå.

I tre av fyra regioner minskar andelen ekonomiskt aktiva barn: Asien, Latinamerika och övriga regioner. I Afrika söder om Sahara har dock andelen ekonomiskt aktiva ökat från 26 till 28 procent. På världsnivå uppgvägs detta som sagt med råge av minskande barnarbete i övriga regioner.

Hur detta rapporteras i svensk media har nog läsaren räknat ut vid det här laget. Man fokuserar på den enda region där läget försämras och tonar ned det positiva. SVT:s Rapport lyckas till och med med konststycket att inte nämna någon positiv nyhet alls i sin rapportering.

Dagens goda nyhet får du objektiv och korrekt rapportering om läget i världen.

TT: SvD | DN | Metro | AB | GP | EK

07 maj 2010

Sahlin brännmärker Sverige i Guardian

"Don't trust the Conservative education policy – they want to implement our Swedish failures"

Mona Sahlin i The Guardian

"Jag kommer, liksom den regering jag tillhör, att i alla sammanhang med kraft brännmärka dem som utomlands talar illa om Sverige."

Göran Persson i riksdagen

(Via SvD:s ledarblogg)

01 maj 2010

Marknaden: Valet lika osäkert som att singla slant

Mona Sahlin blir statsminister med 77 procents säkerhet, hävdar Lena Mellin i Aftonbladet.

Förmodligen har Lena Mellin fel. Det finns nämligen anledning att tro att spelbolagen har större möjlighet att aggregera all information och visa den rätta sannolikheten. På marknaden har alla aktörer incitament att på ett opartiskt sätt prisa in all tillgänglig information i oddsen. "Put your money where your mouth is", som man säger på engelska.

Nedanstående sannolikheter har jag räknat ut från spelbolagens odds på braodds.com. Notera att siffrorna alltså anger sannolikheten för att ett visst block blir störst, inte själva röstsiffran i valet. Det framgår att valet är extremt jämt. I genomsnitt tror marknaden att de rödgröna vinner med 54 procents sannolikhet och Alliansen med 46 procent, alltså i princip som att singla slant.

Bet24: Alliansen 46 %, Rödgröna 54 %
Ladbrokes: Alliansen 49 %, Rödgröna 51 %
Nordicbet: Alliansen 50 %, Rödgröna 50 %
Noxwin: Alliansen 39 %, Rödgröna 61 %
Paf: Alliansen 47 %, Rödgröna 53 %
Partybets: Alliansen 49 %, Rödgröna 51 %
Raybet: Alliansen 39 %, Rödgröna 61 %
Sportsinteraction: Alliansen 56 %, Rödgröna 44 %
Unibet: Alliansen 40 %, Rödgröna 60 %
Genomsnitt: Alliansen 46 %, Rödgröna 54 %

AB 1 | AB 2 | AB 3 | AB 4 | DN | SvD 1 | SvD 2 | SvD 3

29 april 2010

MUF nu större än Ung Pirat

Piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat har under det gångna året kaxigt hävdat att de är Sveriges största ungdomsförbund. Efter Pirate Bay-domen förra våren hade förbundet över 22 000 medlemmar, enligt egna uppgifter. Partiets medlemmar redigerade ivrigt Wikipedias sammanställning flera gånger om dagen, och jämförde sig gärna med MUF:s 9 000 medlemmar. "Tidernas smartaste webscam", skrev Gudmundson angående Ung Pirats medlemsrullor. Medlemskap i Ung Pirat är ju gratis, till skillnad från de övriga ungdomsförbunden.

Men sedan några månader tillbaka går det utför för Ung Pirat – och redigeringsfrekvensen på Wikipedia har avtagit betydligt. Just nu har Ung Pirat 9 503 medlemmar. Samtidigt har MUF ökat sitt medlemsantal med över tusen till 10 570. Av någon anledning har dock Piratpartiet glömt att ändra den siffran i jämförelsen på sin hemsida... Och enligt Ungdomsstyrelsen har MUF varit störst hela tiden.

28 april 2010

"Skellefteås unga: Jobb går före lön"

Jag och Emil Marklund, ordförande MUF Skellefteå, skriver i dag på Norrans debattsida:

I årets avtalsrörelse driver vissa fackföreningar återigen krav på höjda lägstalöner och höga löneökningar. Detta trots att det är allmänt känt inom nationalekonomin att högre löner ger högre arbetslöshet, särskilt för sårbara grupper som ungdomar och invandrare.
 
Moderata ungdomsförbundet i Skellefteå har genomfört en enkätundersökning bland Skellefteås gymnasieungdomar. Frågan löd: "Just nu förhandlar företagen och fackföreningarna om hur höga lönerna ska vara. Vilket alternativ föredrar du?"
 
84 procent kryssade för "Fler jobb (låg arbetslöshet) men lägre löner" och 15 procent kryssade för "Högre löner men färre jobb (hög arbetslöshet)". Vi fick 117 svar och felmarginalen är 7 procentenheter.
 
Detta skickar en tydlig signal till fackföreningarna i den pågående avtalsrörelsen. Om det blir dyrare att anställa ökar arbetslösheten. I mars var 354 ungdomar arbetslösa i Skellefteå kommun. Vi vädjar till facken att inte göra ont värre genom att tvinga fram oansvariga löneökningar.

En ren valrörelse, tack!

Jag har tidigare på bloggen berömt justitieminister Beatrice Ask och finansmarknadsminister Mats Odell. Sedan dess har Ask gjort bort sig genom att föreslå att ej dömda sexköpare ska få ett skamstraff.

Nu har även Odell sjunkit lite i mina ögon genom att attackera Mona Sahlin i person snarare än i sak: "Det är ren Tobleronepolitik. Man tar det på kortet och skickar fakturan till svenska folket." Jag hoppas att vi i fortsättningen får en ren valrörelse som handlar om sakfrågorna. Lite negative campaigning behövs – hur ska vi annars kunna påpeka att Sahlin är på väg att släppa in kommunister i regeringen – men den bör fokusera på politiken, inte på personerna.

Samtidigt kan man narturligtvis likt Johan Ingerö inte låta bli att undra varför Socialdemokraterna reagerade så starkt på uttalandet. Nu har intresset för Sahlinskandalen på 1990-talet ökat kraftigt. Jämför sidvisningarna på Wikipedia för i går tisdag jämfört med föregående vecka:AB 1 | AB 2 | AB 3 | AB 4 | SvD 1| SvD 2 | DN | GP

22 april 2010

MUF försvarar skolkampanjerna

I onsdags presenterade Moderata ungdomsförbundet sin nya policy för skolkampanjer. MUF kommer att kraftfullt bekämpa trenden att stänga ute politiska ungdomsförbund från att besöka skolorna. Det känns bra att ha stöd från MUF centralt i denna fråga. Ordförande Niklas Wykman och generalsekreterare Lars Rådén har hanterat det hela mycket väl.

I dag går MUF Skellefteå ut med ett pressmeddelande i frågan:

MUF: Skellefteås elever vill ha skolkampanjer

Runt om i landet hårdnar debatten om de politiska ungdomsförbundens möjlighet att besöka skolor. I Skellefteå tillåts skolbesök, men Moderata ungdomsförbundet vill ändå lyfta frågan. Enligt en enkätundersökning som MUF har gjort vill 79 procent av Skellefteås ungdomar att ungdomsförbunden ska kunna besöka skolorna.

- MUF Skellefteå har fler medlemmar än på 15 år, säger Emil Marklund, ordförande MUF Skellefteå. De flesta av våra medlemmar har värvats på skolkampanj.

- Jag tror att de andra ungdomsförbunden har värvat många av sina medlemmar på samma sätt. Att förbjuda skolkampanjer skulle innebära ett hot mot ungdomsförbundens framtid, fortsätter han.

MUF har gjort en enkätundersökning bland Skellefteås gymnasieelever. 79 procent vill att ungdomsförbunden ska få komma till skolorna.

- Eleverna stöder oss i vår önskan att kunna besöka skolorna. Vi måste värna den möjligheten att kunna träffa elever, säger Emil Marklund.

I går onsdag höll Moderata ungdomsförbundet pressträff i Stockholm. Förbundsordförande Niklas Wykman presenterade där MUF:s nya policy för skolkampanjer:

- På allt fler skolor är det problem för ungdomsförbund med att kampanja och uttrycka sin åsikt. Skolor som stänger för kampanjer misslyckas med sitt demokratiska uppdrag. Moderata ungdomsförbundet kommer inte att respektera beslut som strider mot skolans demokratiska uppdrag.

Fakta: Enkätundersökningen
Frågan löd: "Tycker du att politiska partier ska få komma till skolorna och informera om sin politik i korridorerna?" 79 procent svarade ja och 21 procent nej. 117 gymnasieelever är tillfrågade och felmarginalen är 7 procentenheter.

Fakta: MUF:s kampanjpolicy
- Alla skolor som nekar kampanj kommer att anmälas till Skolinspektionen.
- Alla skolbeslut som nekar kampanj kommer att överklagas till förvaltningsdomstol.
- MUF uppmanar alla medlemmar som går på en skola med ett sådant beslut att kampanja. Om skolan försöker censurera eller konfiskera material kommer detta att polisanmälas.
- Om en skolledning gör sig skyldig till stöld, hot, brott mot tryckfrihetsförordningen eller annan kränkning kommer detta att polisanmälas.

SvD | GP | HD

21 april 2010

IMF skriver upp tillväxten igen

I sin publikation World Economic Outlook har Internationella valutafonden (IMF) återigen justerat upp sin prognos för tillväxten i världsekonomin. Efter fjolårets minskning med knappt två procent spås världens BNP per person att öka med tre procent i år, för att därefter hålla sig på en historiskt sett ganska hög nivå lite över tre procent de kommande åren.


Världens BNP per capita, inflations- och köpkraftsjusterad. Index 1980 = 100. Källa: IMF

Prognosen för Afrika söder om Sahara är också ljus. Efter en BNP-tillväxt på två procent 2009 (befolkningstillväxten är drygt två procent) ökar tillväxten. I år växer regionen med knappt fem procent och nästa år med sex procent. Samtidigt ökar investeringarna och inflödet av utländskt kapital, som till största delen består av privata investeringsflöden och av pengar från utvandrare som arbetar i rika länder.

E 24 | SvD

20 april 2010

Hellre ett låglönejobb än inget alls

CUF:s Magnus Andersson skriver mycket angeläget på Aftonbladet debatt i dag:
Enligt Novus håller 91 procent av ungdomarna med mig och är villiga att ta ett jobb till lite lägre ingångslön, för att i alla fall komma in på arbetsmarknaden. När vi ungdomar väl är där så kan vi visa vad vi går för och få betalt därefter. En del av ungdomars konkurrenskraft ligger i att vi kan tänka oss lite lägre lön först, för att i alla fall komma in på arbetsmarknaden. Ta inte ifrån oss den fördelen. På precis samma sätt vore det helt värdelöst att höja arbetsgivaravgiften för oss unga. En fortsatt låg arbetsgivaravgift för att anställa unga ger oss en fördel som minskar ungdomsarbetslösheten.
Precis som MUF Skellefteå konstaterar CUF att en mycket stor majoritet av alla ungdomar föredrar lägre löner och i stället fler jobb. MUF Skellefteå visade att 84 procent av Skellefteås ungdomar föredrar fler jobb framför högre löner.

(Tack Jesper)

15 april 2010

"MUF: Skellefteås unga vill ha låga löneökningar"

MUF Skellefteå skickade i dag ut följande pressmeddelande:

84 procent av gymnasieungdomarna i Skellefteå föredrar fler jobb framför högre löner, enligt en enkätundersökning som Moderata ungdomsförbundet (MUF) har genomfört.

- Detta skickar en tydlig signal till fackföreningarna i den pågående avtalsrörelsen, säger Jacob Lundberg, styrelseledamot MUF Skellefteå. Genom höga löneökningar, särskilt för de lägst avlönade, gör man det dyrare att anställa och ökar därmed arbetslösheten.

- Ungdomar är särskilt sårbara för höga löneökningar eftersom de har lite arbetslivserfarenhet, säger Jacob Lundberg. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem i Sverige i dag. I mars var 354 ungdomar arbetslösa i Skellefteå kommun.

- Vi vädjar till fackföreningarna att inte göra ont värre genom oansvariga löneökningar, fortsätter Jacob Lundberg.

- Det är viktigt att unga får in en fot i arbetslivet, men det blir svårt för en arbetsgivare att nyanställa om löneökningarna blir för stora, tillägger Emil Marklund, ordförande MUF Skellefteå.

Fakta om undersökningen
117 elever från olika program fyllde i en enkät den 31 mars och den 15 april. Frågan löd: "Just nu förhandlar företagen och fackföreningarna om hur höga lönerna ska vara. Vilket alternativ föredrar du?"

84 procent kryssade för "Fler jobb (låg arbetslöshet) men lägre löner" och 15 procent kryssade för "Högre löner men färre jobb (hög arbetslöshet)". Resterande (en person) svarade inte på frågan. Den statistiska felmarginalen är 7 procentenheter.

26 mars 2010

Exminister överraskade i paneldebatt

Tillväxtdagarna i Åre i tisdags visade Johan Norberg ett utdrag ur sin nya film Överdos om finanskrisen. Överdos är en mycket välgjord och sevärd film. Det avslöjades att den kommer på tv i maj.

Något förvånande var det dock Pär Nuder som stod för ett intressant inlägg under paneldiskussionen, när han ville nyansera bilden av finanskrisen:
Jag tror att när vi kommer att summera våra liv här om ett antal decennier så kommer vi kunna konstatera att den 20-årsperiod som vi upplevde mellan 1989–90 och 20 år framåt var exempellös i mänsklighetens historia. Det är tre gigantiska revolutioner som svepte över världen som vi alla upplevde, som vi alla var del av.

Den demokratiska revolutionen: 1989 fanns det ungefär 60-70 riktiga demokratier i världen. I dag har de förbubblats – en fantastisk utveckling. Den andra revolutionen är den informationsteknologiska, som har förändrat villkoren för mänsklig kommunikation, produktion, villkor vad ni vill. Och den tredje, den marknadsekonomiska revolutionen där rigida planekonomier försvann.

Och det här sammantaget ledde till ett enormt välståndslyft framför allt för människor som tidigare levde i fattigdom. Det här bör vi liksom ha med oss: allt som vi gjorde under de här gångna 20 åren har inte varit av ondo.

17 mars 2010

10 mars 2010

"God chans för brittiska konservativa"

Artikel publicerad i Moderata ungdomsförbundets tidning Blått, nr 1–2010:

Det närmar sig val i Storbritannien. Regerande Labour tyngs av finanskrisen och av en impopulär premiärminister. På andra planhalvan står favoriten, det konservativa partiet. Men partiet slits mellan arvet från Thatcher och den politiska nödvändigheten i att försvara välfärdsstaten.

Regeringen bestämmer själv när nästa parlamentsval ska hållas, men det måste vara innan den tredje juni 2010. Valet till parlamentet i Storbritannien bygger på principen majoritetsval i enmansvalkretsar, samma princip som tillämpas vid val till representanthuset i USA. Valdistriktet ”Oxford östra” har exempelvis en parlamentsledamot. Den kandidat som får flest röster i distriktet får platsen. Detta betyder att varje distrikt har en egen kandidat, men också att många röster ”kastas bort”.

Systemet gynnar stora partier och ger stabila regeringar eftersom det parti som får flest röster oftast får egen majoritet i parlamentet. Partipolitiken liknar därför ett tvåpartisystem där mittenpartiet Liberaldemokraterna har liten chans att påverka.

De konservativa väntas vinna en jordskredsseger över regerande Labour. Gordon Brown tog över premiärministerposten efter Tony Blair när kritiken mot denne blev för stark, men har själv lyckats bli ungefär lika impopulär. Han konfronteras ständigt med faktumet att han blev premiärminister under nuvarande mandatperiod, och således aldrig har blivit ”vald” till premiärminister av väljarna – samma situation som Göran Persson var i 1996 till 1998.

En stor del av missnöjet handlar om ekonomin och finanskrisen. Liksom Republikanerna i USA spenderade Labour pengar likt fulla sjömän* under 2000-talets glada dagar. Budgetunderskottet uppgick till tre procent av BNP redan under högkonjunkturåret 2007. I år beräknas underskottet vara hela tolv procent. Totalt måste staten spara eller höja skatterna motsvarande vad hela utbildningssektorn kostar för att budgeten ska komma i balans.

Europaparlamentsvalet i juni 2009 blev en katastrof för Labour. Partiet blev bara tredje störst, efter både Tories och UK Independence Party, ett parti som vill gå ur EU. Dessutom kom rasistiska British National Party in i EU-parlamentet. Valet bekräftar att Labour ligger dåligt till. I opinionsundersökningar har Labour kring 30 procent av väljarsympatierna medan Tories har 40 procent.

Chanserna ser alltså goda ut för de konservativa, men Tories tar ingenting för givet och gör allt för att vara så valbara som möjligt. De konservativa vill nog gärna bli som Republikanerna i USA – ett parti som (i retoriken) kämpar för ”small government”, låga skatter och att Washington/London ska hålla tassarna borta från vanligt folk. Arvet från skattesänkaren och fackföreningsbekämparen Margaret Thatcher som styrde Storbritannien 1979 till 1990 finns fortfarande kvar. Men de vet också att Storbritannien ligger i Europa och inte i Amerika. Vill man bli vald måste man älska den statliga sjukvården National Health Service och andra kärnverksamheter i välfärden.

Som ett led i detta resonemang har de konservativa inte gått ut med parollen ”small government” som Thatcher eller ”big government” som Labour, utan ”big society”. Partiet vill utöka civilsamhällets roll utan att hemfalla till laissez-faire. De konservativa har också tagit intryck av Barack Obama och kallar sig till och med ”party for change”. Visst har partiet medvind i sin kritik av Labour och sin vilja till förändring, och visst är den unge partiledaren David Cameron populär, men riktigt ända upp till Obamanivå når man inte.

De konservativa liknar i sina mittensträvanden Moderaterna. Fredrik Reinfeldt togs emot med öppna armar av David Cameron vid ett besök på London School of Economics 2008, där han pratade om den svenska välfärdsmodellen. ”I told my wife I was going to spend the early part of the evening with the new Swedish model”, skämtade Cameron, ”she was slightly surprised by this, and slightly more surprised when I explained he was called Fredrik.”

Det är viktigt att inse vilken roll tidningarna spelar i brittisk politik. Flera högertidningar, exempelvis Daily Mail, Daily Express och The Sun, berättar gärna att brottsligheten har gått upp, invandrarna har blivit fler eller att tonårsgraviditeterna har ökat ”since Labour came to power” 1997. Aftonbladets kampanjjournalistik bleknar i jämförelse. Det är därmed tidningarna som sätter tonen i invandringsdebatten, och tyvärr är tonen inte särskilt trevlig. Tories har lovat att dra ned på invandringen om de får makten.

Det mesta pekar alltså på att Tories vinner valet nästa år – eller det kanske är lämpligare att uttrycka det som att Labour kommer att förlora. Missnöjet med Labour är större än entusiasmen för de konservativa. Britterna får sannolikt återigen en konservativ premiärminister. Men någon ny Thatcherrevolution blir det inte.

* Mina ursäkter till alla fulla sjöman. John McCain skämtade under sin presidentvalskampanj: ”I never knew a sailor, drunk or sober, with the imagination of the Congress. I received an e-mail recently from a guy who said, ’As a former drunken sailor, I resent being compared to members of Congress.’”

Fakta
Så här ser det brittiska parlamentets underhus ut i nuläget:
  • Labour, 35 procent av rösterna, 356 mandat
  • Konservativa, 32 procent, 198 mandat
  • Liberaldemokraterna, 22 procent, 62 mandat
  • Övriga, 11 procent, 30 mandat

19 februari 2010

Trygg-Hansa är vetenskapens försvarare

All heder åt Trygg-Hansa som nyligen stod upp för vetenskapen i en rättegång genom att motbevisa påståenden om att autism orsakas av vaccination. Dessutom är det en snygg gest att de står för sina egna rättegångskostnader trots att de vann målet; den autistiske pojkens föräldrar har sannolikt missletts av en "riktigt vidrig kampanj som sprids av vetenskapshatare, vanligtvis för att få sälja sina böcker", för att citera en bloggkommentar.

Wikipedia sammanfattar bra:
Although there is no evidence that autism is caused by vaccines or any preservative or additive ever used in vaccines, many parents are concerned about the risks of vaccination due to various unsupported theories related to vaccines. For example, many parents delay or avoid immunizing their children under the "vaccine overload" hypothesis that giving many vaccines at once may overwhelm a child's immune system and lead to autism even though the hypothesis has no scientific evidence and is biologically implausible. As diseases like measles can cause severe disabilities and death, the risk of a child's death or disability due to not vaccinating a child is significantly larger than any minuscule risks due to vaccinating.
SvD | GP | UNT | DN

07 februari 2010

Urspårad knarkmoral

Missa inte Isobel Hadley-Kamptz om narkotikapolitiken:
Nej, problemet för stockholmsmoderaterna är att eftersom narkotika är olagligt så blir det "etiskt tveksamt" att förbättra livet och livschanserna för missbrukarna. Motarbetar man narkotikan måste man också motarbeta missbrukarna. Det är ytterst vad den repressiva narkotikapolitiken handlar om. Låt dem lida bara. De är ju ändå bara kriminella. De är ju bara knarkare.
SvD

06 februari 2010

Vi slår rekord i rikedom i år

I det senaste numret av Moderata studenters tidning Akademien, som också är tidningens premiärnummer, skrev jag om finanskrisens inverkan på ekonomisk tillväxt och fattigdomsminskning i världen.

Huvudbudskapen var:
  • Världsfattigdomen fortsätter att minska genom hela krisen, från 21 procent 2005 till 17 procent 2009 och 13 procent 2015.
  • Ett stort antal länder upplever inte någon recession utan BNP per capita fortsätter att öka från år till år genom hela krisen. En majoritet av världens befolkning bor i dessa länder.
  • I termer av BNP-tillväxt handlar det om två förlorade år – 2009 och 2010. 2011 kommer världen att ha kommit över 2008 års BNP per capita.
Internationella valutafonden (IMF) har nu släppt en uppdatering av sin World Economic Outlook från oktober 2009, vilket tvingar mig att revidera ett av budskapen ovan. Återhämtningen i världsekonomin verkar gå fortare än man först trodde, och man skriver därför upp prognosen för 2010 års BNP-tillväxt i världen med 0,8 procentenheter. Detta innebär att vi redan i år kommer att återhämta oss från 2009 års fall i BNP per capita – med andra ord, BNP per capita kommer att slå rekord i rikedom redan 2010 om IMF har rätt i sina nya prognoser. Enligt IMF:s tidigare siffror skulle vi behöva vänta till 2011 för ett nytt rekordår.

Dessutom har Världsbanken släppt Global Economic Prospects 2010. Banken står fast vid sina tidigare prognoser för fattigdomen men gör en prognos för 2020 (sidan 42). Världsfattigdomen kommer att ha minskat till 11 procent då, spår man.

Majoriteten av alla människor upplever ingen kris

Moderata studenter har startat en tidning med namnet Akademien och chefredaktören Péteris Timofejevs Henriksson. Det första numret är alldeles färskt. Där skriver jag om den globala finanskrisen:

Den ekonomiska krisen är allvarlig, skriver Jacob Lundberg. Men ryktet om kapitalismens död är betydligt överdrivet. I ett längre perspektiv är krisen bara ett litet bakslag i en utveckling mot allt större välstånd, driven av liberala reformer i en mängd länder. Totalt handlar det om två förlorade år. Världsfattigdomen fortsätter dock att minska och en majoritet av jordens befolkning bor i länder som inte upplever någon BNP-minskning alls.

Ekonomier har alltid lidit av upp- och nedgångar. I jordbruksekonomier blir det ibland goda skördar och ibland dåliga. I Sovjetunionen och i Östeuropas kommunistländer svängde ekonomin från år till år (Ickes, Barry W. (1986), “Cyclical Fluctuations in Centrally Planned Economies: A Critique of the Literature”, Soviet Studies 38 (1)), och de moderna kapitalistiska ekonomierna har drabbats av en mängd kriser: tulpanmanin, Söderhavsbubblan, 1907 års panik, den stora depressionen, första och andra oljekrisen, 90-talskrisen, Asienkrisen, IT-bubblan och nu senast 2008 års finanskris.

Många av dessa kriser har föregåtts av finansbubblor. Nästan varje gång har staten svarat på krav på att ingripa i den icke fungerande fria marknaden för att kriser inte ska kunna inträffa igen. Uppenbarligen har man inte lyckats hittills.

Efter 1930-talets depression införde USA en lag som skilde affärsbanker, som Bank of America, från investmentbanker, som Merrill Lynch. Affärsbankerna var hårt reglerade medan investmentbankerna fick mer frihet, dock till priset av att inte kunna acceptera insättningar från allmänheten.

Lagen upphävdes 1999 men åtskillnaden mellan affärs- och investmentbanker levde kvar. 2008 upptäckte man att systemet inte fungerade så bra. Investmentbankerna drabbades hårt av finanskrisen men hade inga insättningar att falla tillbaka på och föll som dominobrickor. Alla investmentbanker gjorde om sig till affärsbanker efter krisen. Den 1 januari 2009 blev Merrill Lynch uppköpt av Bank of America. Andra exempel på hur staten i högsta grad var med och orsakade krisen finns i Johan Norbergs bok En perfekt storm. Politiker i både USA och Sverige gjorde sitt bästa för att hjälpa till att blåsa upp bostadsbubblan med hjälp av olika regleringar och subventioner.

De exakta orsakerna till finanskrisen och vilka, om några, statliga ingripanden i form av räddningspaket och stimulanser som är lämpliga kommer forskningen att undersöka noga de närmaste åren. Än så länge bör vi vara ödmjuka och erkänna att vi inte vet allt.

Det som dock är viktigt att göra är att för en stund bortse från finanstidningarnas dramatiska rubriker och titta på det enda som egentligen spelar roll – den verkliga ekonomin, dina och mina inkomster. Summan av dessa inkomster är, ungefär, bruttonationalprodukten (BNP).

Vad gjorde du 2005?

Själv började jag gymnasiet 2005 och blev aktiv i MUF för första gången. Jag minns inte detta år som ett fruktansvärt år. Men det är till år 2005 som den värsta finanskrisen sedan depressionen har tagit Sverige. Enligt prognoserna kommer nämligen BNP per person att sjunka till 2005 års nivå innan det vänder uppåt igen.

Illustrationen nedan visar till vilket år olika länder kastas tillbaka till i ekonomisk mening, enligt Internationella valutafondens (IMF) prognoser. Förutom Europa har Nord- och Sydamerika och Asiens rika länder drabbats hårt av krisen. Men i många andra delar av världen är konsekvenserna mildare. Afrika fortsätter att växa och Indien och Kina tuffar på i hög takt. Faktum är att en majoritet av världens befolkning inte upplever någon recession alls – inkomsten fortsätter att växa varje år som vanligt. Och trots att de baltiska staterna har drabbats av en enorm minskning i BNP förlorar de inte många år av ekonomisk utveckling eftersom de hade hög tillväxt innan krisen – de återgår till inkomstnivån som rådde 2004 eller 2005.

recession
Hur många år bakåt i tiden går olika länder när BNP per person minskar?
Källa: Egna beräkningar utifrån IMF:s prognoser

I nedanstående diagram över världens BNP per person med prognos till 2014 syns finanskrisen knappt.

Världens BNP per person, inflationsjusterat
gdp-postww2
Källor: Angus Maddison, IMF

Totalt handlar det om två förlorade år – 2011 slår världen rekord i välstånd igen. Faktum är att vi just har lämnat den bästa femårsperioden i tillväxthänseende i mänsklighetens historia. 2007 var världens BNP per capita nästan 20 procent högre än fem år tidigare. Så hög tillväxt har vi aldrig tidigare upplevt.

Eftersom de rika länderna drabbas mest har finanskrisen inneburit en minskning av klyftorna i världen. Och de allra fattigaste verkar inte drabbas särskilt mycket i jämförelse.

Diagrammet visar Världsbankens beräkningar av den extrema fattigdomen – under en dollar om dagen justerat för inflation – i världen 1981–2005, tillsammans med prognoser från april i år för 2008, 2009 och 2015. Fattigdomen har minskat med fantastiska siffror under vår livstid, från 42 procent 1981 till 21 procent 2005 och prognostiserade 13 procent 2015. Med denna takt kommer den extrema fattigdomen att vara utrotad 2030.

Andelen extremt fattiga i världen
poverty1980-2020
Källa: Världsbanken (i denna onlineversion har Världsbankens nya prognos för 2020 lagts till. red. anm.)

Diagrammet får en att fundera på om det har inträffat någon finanskris över huvud taget. Endast om man tittar noga anar man en händelse – mellan 2008 och 2009 minskade fattigdomen med endast en halv procentenhet, jämfört med minskning på en procentenhet per år under åren före det.

Ny ekonomisk världsordning? Nej tack!

Krisen är utan tvekan allvarlig. Nästan hundra miljoner människor som annars skulle ha lämnat den extrema fattigdomen förblir nu fattiga eftersom fattigdomsminskningen har saktat in. Många människor blir arbetslösa och påfrestningen på staternas finanser är stor. Till skillnad från fattigdomen verkar världshungern öka – från 13 till 15 procent sedan 2005.

Men krisen är inte en anledning att säga att kapitalismen inte fungerar och skapa en ”ny ekonomisk världsordning”. Någonting har vi gjort rätt under de senaste trettio åren – det som brukar kallas den ”nyliberala” epoken. Globalisering, marknadsekonomi, friare handel och demokrati har minskat fattigdomen i en aldrig tidigare skådad omfattning. (Forskningen visar på ett klart samband mellan marknadsekonomi och tillväxt. Se tinyurl.com/ekonomiskfrihet för en forskningsgenomgång.) Det skulle vara katastrofalt om den utvecklingen stannade av.

Vänstern anklagar ofta marknaden för att vara kortsiktig. Därför är det lite lustigt att vänstern deklarerar kapitalismens kollaps varje gång vi får en liten dipp i BNP-kurvan, trots att vi vet att ekonomin snart kommer på rätt spår igen och slår nya rekord.

Krisen visar samtidigt att vi vant oss vid årliga ekonomiska framsteg. Om ekonomin tillfälligt krymper uppfattas det närmast som en katastrof. Tydligare än så kan inte vikten av tillväxt illustreras. Tillväxtkritikerna i Miljöpartiet har varit märkligt tysta under krisen. Var det inte det här de ville ha?

Politikernas svar på krisen ser ut att ha varit förnuftigare än befarat. Det verkar som att världen lärt sig läxan från tidigare kriser. Större stat, mindre frihet och stängda gränser är inte lösningen. ”Det borde vara läge för förändring – från vänster”, klagar LO och ABF i sin inbjudan till Socialistiskt forum 2009 och konstaterar att det inte har kommit någon stor vänstersväng.

I Sverige har regeringen varit noggrann med att inte öka storleken på den offentliga sektorn. De stimulanser som sjösatts har den försökt göra så lätta som möjligt att rulla tillbaka i framtiden. ”Det finns ingenting mer permanent än ett tillfälligt statligt program”, citerade Anders Borg den liberale ekonomen Milton Friedman för att förklara regeringens politik.

Sammanfattningsvis är krisen inte en anledning att ge upp en liberal och optimistisk syn på världen, framtiden och ekonomin. Världen fortsätter att göra stora framsteg i sin strävan att avskaffa den extrema fattigdom som nästan alla människor levde i för bara några hundra år sedan. Samtidigt är kapitalismen på fortsatt frammarsch i världen, vilket banar väg för ekonomiskt tillväxt under kommande decennier.

Uppdatering: IMF har reviderat sin tillväxtprognos.

29 januari 2010

Våld allt mindre omfattande och allt mindre accepterat

Justitieminister Beatrice Asks motivering till att regeringen vill skärpa straffen för särskilt grov misshandel är beundransvärd för en politiker som skulle ha kunnat gå på populistspåret genom att rasa mot ett kallare samhälle med grövre våld som kräver hårdare tag. I stället förklarade Ask att synen på våld har skärpts. Förr i tiden kunde man "göra upp med knytnävarna" eller "puckla på varandra bakom dansbanan" på ett sätt som inte är accepterat i dag. Många av oss har hört historier om stora bråk i äldre tider – eller åtminstone sett det dramatiserat i form av det stora slagsmålet när Emil i Lönneberga besökte auktionen i Backhorva.

Resonemanget påminner om Harvardpsykologen Steven Pinkers tes att våldet har minskat genom historien och i dag är lägre än någonsin. Tortyr, krig, dödsstraff, dueller, barnaga och dylikt minskar kontinuerligt.

I Sverige ligger i dag både det dödliga våldet och våldet i allmänhet enligt sjukvårdsstatistik under 1970-talets nivåer, vilket om man justerar för befolkning innebär en minskning med 20–25 procent. Att våldet har blivit mindre accepterat kan förklara att allt fler känner sig utsatta för våld och att antalet anmälda våldsbrott alltjämt ökar.

Att utifrån den minskade acceptansen för våld dra slutsatsen att straffen bör skärpas är dock något av ett hopp i den logiska tankebanan. Den historiska trenden har snarare varit mot mildare straff, avskaffat dödsstraff och humanare fängelseförhållanden. Därtill kan man hävda att det upplevda straffvärdet av att sitta i fängelse har höjts eftersom möjligheterna utanför fängelsemurarna är mycket större nu än tidigare – i dag finns billigt resande och större möjligheter till välbetalda och intressanta arbeten.

Det är möjligt att det är motiverat att justera upp straffskalan just för grov misshandel, men någon generell straffskärpning är inte nödvändig i Sverige. De enskilt viktigaste åtgärderna för att minska brottsligheten är lägre arbetslöshet och en större medelklass – ekonomisk tillväxt, helt enkelt.

SvD | DN | HD | Dagen | AB | SVT | Sydsvenskan

Håll i plånboken, politiker – annars blir det som i Grekland

Jag vill inte att den finansminister som kommer efter mig skall behöva åka till New York, Washington eller London och inför 25-åriga, flinande börsmäklare försöka förklara hur den svenska välfärden är uppbyggd.
Göran Persson 1996
Greeks beg market's support

Greek Prime Minister George Papandreou said in an interview with The Wall Street Journal in Davos on Thursday that Greece had made itself vulnerable to market speculation by failing to reform its economy in the past. The markets "are not really sure that we are credible. All I say is: Give us a chance."
Wall Street Journals huvudnyhet i dag.

Händelserna i Grekland understryker vikten av ansvarsfulla statsfinanser. Förre finansministern Persson och nuvarande finansministern Borg är medvetna om vikten av att hålla i plånboken. Det är däremot inte den nya sortens socialdemokrater med Sahlin och Östros i spetsen. Persson skulle heller aldrig ha kunnat tänka sig att samarbeta med Vänsterpartiet, vars ideologi går ut på att strunta i ekonomiska principer. En rödgrön seger i september skulle riskera Sveriges ekonomiska hälsa.

SvD | DN | AB

19 januari 2010

Professorn: Naturfolk lever dör i ekologisk balans

Avatar är ett fantastiskt konstverk i både form och innehåll som visar vad människan kan åstadkomma med teknik, kapitalism och ekonomisk tillväxt. Shakespeares och Leonardo da Vincis verk är ingenting i jämförelse. (De flesta moderna verk är naturligtvis bättre än äldre verk.)

Tyvärr tenderar Hollywood att kritisera just teknik, kapitalism och ekonomisk tillväxt – det som gjort Hollywood möjligt. I Avatar är det onda profithungriga människor som inkräktar på na'vifolket som lever i harmoni med naturen på en främmande planet. Det är där filmen brister i realism. Det går inte att upprätthålla ett så välmående samhälle som na'vis utan teknik och industri. Professorn i internationell hälsa Hans Rosling har slagkraftigt beskrivit hur livet i verkligheten ser ut för folk som bor i regnskogen:
Det finns några som romantiserar till exempel regnskogen, att man lever i ekologisk balans där – det gör man ju bara för att barnen dör som flugor. Enda skälet till att det bor så lite människor i regnskogen är att ungarna dör med en förskräckande [hastighet]. Det är värsta stället att bo på, med den värsta hälsan i världen. Då säger man att de lever i ekologisk balans. Det gör de inte alls – de dör i ekologisk balans.
På vita duken har Monty Python avbildat den förindustriella samhället med betydligt större realism:Dagen | DN | Aftonbladet | André Assarsson

01 januari 2010

God fortsättning!

Med anledning av decennieskiftet skriver Henrik Alexandersson om hur den tekniska utvecklingen i sanning har revolutionerat informationsspridningen:
Med min blogg kan jag kommunicera med människor över hela världen, dygnet runt, året runt. Det sker med omedelbar uppdatering. Det är lätt att liveblogga och att lägga upp minutgamla bilder, video- och ljudfiler. Detta är en elektronisk publiceringsplattform där man inte behöver fråga någon om lov innan man kan publicera material som i teorin kan nå miljarder människor. Varje dag har denna blogg 4.000 - 7.000 läsare! Jag har helt enkelt fått min egen tidning, radiokanal och tv-station!
Svenskans ledarblogg konstaterar också att Danmark sänker skatten i dag. Därmed återtar Sverige den tvivelaktiga äran att stå överst på listan över länder med högst marginalskatt (skatt på den sist intjänade hundralappen). Observera dock att man inte har räknat med arbetsgivaravgifterna.

God fortsättning önskas alla läsare!