06 maj 2013

Ny MUF-rapport med 18 mål för global utveckling

Den 2 maj presenterades MUF-rapporten "Millenniemålen efter 2015" i Stockholm. Rapporten är skriven av mig, Olof Kollinius och Ewelina Andersson. På släppet deltog även biståndsminister Gunilla Carlsson.

Bakgrunden är denna: FN:s millenniemål är åtta mål för global utveckling som antogs av världens ledare på FN:s toppmöte i New York 2000. Målen sträcker sig över perioden 1990–2015. Eftersom målen snart löper ut pågår ett arbete med att ta fram en ny agenda för global utveckling efter 2015. Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson är medlem i FN:s högnivåpanel som ska ta fram förslag på en ny sådan agenda.

Sammanfattning av våra förslag till nya millenniemål:

Mål
Senaste uppgift
Mål 2030
Fattigdom och hunger
Dubblera BNP per capita
10 000 dollar (2011)
23 000 dollar
Utrota extrem fattigdom
19 % (2008)
0 %
Utrota hunger
13 % (2011)
0 %
Allmän tillgång till elektricitet
79 % (2009)
100 %
Alla ska ha rent vatten
88 % (2010)
100 %
Hälsa
Utrota globala sjukdomar


Högre medellivslängd
70 år (2010)
77 år
Utbildning
Alla ska få en dräglig grundskoleutbildning
89 % (2011)
100 %
Alla ska kunna läsa och skriva
84 % (2010)
100 %
Miljö
Minska partikelmängden i stadsluften med två tredjedelar
41 mikrogram/kubikmeter (2010)
14 µg/m3
Hållbara utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider


Demokrati och mänskliga rättigheter
Avskaffa dödsstraffet
21 länder (2012)
0 länder
Allas lika förutsättningar för delaktighet i beslutandeprocesser


Alla länder ska vara demokratiska
69 ickedemokratier (2011)
0 länder
Jämställdhet och HBT-rättigheter
Alla länder ska förbjuda våldtäkt inom äktenskapet
45 som inte förbjuder
0 länder
Inget land ska förbjuda homosexualitet
77 länder
0 länder
Hälften av alla länder ska legalisera homoäktenskap
13 länder
103 länder
Alla länder ska förbjuda barnäktenskap
22 som inte förbjuder
0 länder