25 november 2014

Motion om försörjningskrav för anhöriginvandring

Motion av mig och Alba Volo Wiklund antagen på MUF:s förbundsstämma den 22 november 2014:

2010 infördes försörjningskrav för personer som vill komma till Sverige för att återförenas med sin familj. Bestämmelsen lyder:
Uppehållstillstånd … får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. (5 kap. 3 b § utlänningslagen)
Försörjningskravet gäller dock bara vissa grupper av invandrare, exempelvis en del flyktingar. Förslag finns om att utöka försörjningskravet till fler grupper.

Som framgår av lagtexten är försörjningskravet en begränsning av möjligheten att invandra till Sverige och därför ett steg i helt fel riktning. Försörjningskravet har kritiserats av bland annat Röda korset och Rädda barnen. Att ytterligare minska invandringen till Sverige genom att skärpa försörjningskravet vore en mycket olycklig utveckling.

Det bör noteras att försörjningskravet gäller den person som är bosatt i Sverige. Det spelar ingen roll om maken som vill komma till Sverige har stora möjligheter att försörja sig när hen väl kommit till landet.

Påståendet att försörjningskravet finns för invandrarnas skull klingar falskt. Att kunna försörja sig och ha en bostad av ”tillräcklig storlek och standard” är definierat utifrån en svensk utgångspunkt. Men för de flesta människor i världen är det en stor förbättring att få en levnadsstandard som ligger något under vad som ses som normalt i Sverige.

Fler svenskar med utländsk bakgrund måste komma in i arbete och få egen försörjning. Det uppnår vi med en bättre integrations- och arbetsmarknadspolitik, inte genom att göra det svårare att komma till Sverige.

Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna

att   MUF uttalar att försörjningskravet för anhöriginvandring bör avskaffas
att   MUF uttalar att försörjningskravet för anhöriginvandring inte bör utökas
att   motionen skickas till Moderaternas partistämma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar