04 december 2016

"Så kan skatten sänkas utan minskade intäkter"

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet den 29 november:

Sverige är det land som beskattar höga inkomster hårdast. Trots att regeringen vill att Sverige ska vara ett land som konkurrerar med hög utbildning är Sverige i praktiken det land där det lönar sig minst att utbilda sig och arbeta extra. Ska regeringen göra verklighet av ambitionen om en kunskapsnation behöver marginalskatterna sänkas.

I det nya numret av den ansedda tidskriften Ekonomisk debatt visar jag att Sverige har så höga skatter att staten skulle få mer skatteintäkter av att sänka dem. Logiken är enkel. Om skattesatsen är noll procent blir det inga skatteintäkter. Det gäller också om skattesatsen är hundra procent, eftersom ingen då kommer vilja jobba. Förhållandet kallas för Lafferkurvan. Mellan de här extrempunkterna (maximal eller minimal skatt) finns det alltid en punkt där skatten är så hög att en skattehöjning till leder till mindre intäkter.

Genom att bygga vidare på den fransk-ameri­kanske ekonomen Emmanuel Saez arbete visar jag i min forskning hur man kan rita en Lafferkurva för skatt på höga inkomster. Min studie indikerar att Sverige i dag ligger bortom punkten där intäkterna från en skattehöjning är som störst – det vill säga: Sverige befinner sig på fel sida av Lafferkurvan. En skattesänkning på höga inkomster skulle alltså vara mer än självfinansierande och därmed leda till ökade skatteintäkter. Jag uppskattar att sänkt statlig inkomst­skatt med en procentenhet skulle ha en självfinansieringsgrad på 178 procent.

Två faktorer förklarar detta. Den första är att Sveriges höginkomsttagare har relativt låga löner. Den miljon löntagare som betalar statlig inkomstskatt tjänar i snitt 53 000 kronor per månad. Att beskatta dem hårt ger förhållandevis lite skatteintäkter.

Den andra faktorn – och den är viktigast – är att marginal­skatterna är så höga. Man brukar säga att den högsta marginalskatten i Sverige är 60 procent. Den genomsnittliga kommunalskatten är 32 procent, den statliga inkomstskatten med värnskatt 25 procent ovanpå det och jobbskatteavdragets avtrappning höjer marginalskatten med 3 procentenheter till. Men räknar man också in arbetsgivaravgifter, moms och punktskatter får man den egentliga marginalskatten, det som nationalekonomer kallar för effektiv marginalskatt. Den är i dag 77 procent för höginkomst­tagare. Löntagaren får alltså behålla mindre än en fjärdedel av en löneförhöjning.

I min studie beräknar jag att Lafferkurvans högsta punkt i Sverige inträffar vid en effektiv marginalskatt på 61 procent. Efter den punkten förlorar staten pengar på de höga skatterna. Hur kan vi komma dit? En lösning är att avskaffa hela den statliga inkomstskatten och låta jobbskatteavdraget ligga konstant, i stället för att som i dag trappa av jobbskatteavdraget vid högre inkomster.

En sådan skattestruktur skulle bli mer platt och öka drivkrafterna att arbeta. Skatteintäkterna beräknas öka med cirka 10 miljarder kronor tack vare den sänkta skatten, eftersom människor skulle arbeta mer och skatteplanera mindre.

Lafferkurvans topp är bara optimal om målet är att skatteintäkterna ska vara så stora som möjligt. Att maximera skatteintäkterna är att säga att yrkesgrupper där många betalar statlig inkomstskatt – som barnmorskor, tandläkare och ingenjörer – egentligen inte förtjänar sina höga inkomster. Att betrakta en effektiv marginalskatt på 61 procent som en optimal skattenivå är alltså en moraliskt tveksam slutsats. Snarare bör den ses som den absolut högsta skattenivå som går att motivera, oavsett vilken syn man har på fördelningspolitik.

Sänkt marginalskatt skulle leda till högre skatte­intäkter, fler arbetade timmar och en bättre utbildningspremie. Det är hög tid att vända den trend med stigande marginalskatter som vi har sett sedan skatte­reformen 1991.

5 kommentarer:

 1. Varför skall man bry sig om Lafferkurvan? Lafferkurvan är bara kommunistisk trams vars syfte är att maximera skatteintäkterna åt staten, Leviathan.... Leviathan skall inte gödas som en julegris, utan hållas på svältdiet på minsta möjliga nivå.... och sen påstår folk att dagens mainstream nationalekonomi skulle vara "höger-vinklat" när det är sosse-skit rakt av....

  SvaraRadera
 2. Sweden is the country that taxing high incomes hardest. Although the government wants Sweden to be a country that competes with high education are Sweden, in practice, the country where it pays at least to study and work extra. Will the government make a reality of the aim of a knowledge society needs to marginal tax rates lowered. Assignment Writing Services

  SvaraRadera
 3. I always appreciate the work of others on merit and therefore I am glad that I can pay someone to do my essay, write any essay you want, great help during my studies, it is very good for me and I can rest more, which definitely makes me happy

  SvaraRadera
 4. The notion that taxes can be reduced without reduced revenues is a fascinating topic to explore in a UK dissertation. It raises questions about tax policies. When seeking assistance with your uk dissertation, reliable dissertation writing services can offer expert guidance in navigating this topic.
  SvaraRadera
 5. This way of reducing tax while maintaining revenues sounds promising. It's crucial to explore innovative solutions like this to create a win-win situation for both taxpayers and the government. Just like the progressive and forward-thinking initiatives we see in Dubai emoji, finding smart ways to manage finances benefits everyone involved.

  SvaraRadera